velikost textu

Analýzy racionality užívání hypnotik u seniorů v akutní péči v českém souboru projektu Euroageism H2020

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýzy racionality užívání hypnotik u seniorů v akutní péči v českém souboru projektu Euroageism H2020
Název v angličtině:
Analyses of the rationality of hypnotics use in acute care geriatrics in the czech set of the Euroageism H2020 project
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Andrea Zelinková
Vedoucí:
PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Josef Malý
Id práce:
194368
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
racionální farmakoterapie ve stáří, nevhodné předepisování léků, explicitní kritéria
Klíčová slova v angličtině:
rational geriatric pharmacotherapy, inappropriate prescribing, explicite criteria
Abstrakt:
ABSTRAKT Úvod: Populace stárne a s rostoucím počtem seniorů nabývají na významu poznatky a přístupy geriatrie a gerontologie. Senioři představují vysoce specifickou skupinu pacientů, jejíž zdravotní péči a léčbě je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. Polymorbidita, polyfarmakoterapie a vysoké riziko nežádoucích lékových událostí léčbu velmi často komplikují. Komplexní posouzení pacienta a dodržování zásad geriatrické preskripce tak představují základní principy racionální léčby. Tato diplomová práce se věnuje problematice nespavosti a hodnocení užití sedativní/hypnotické léčby u českého souboru seniorů v akutní péči. Metodika: Data pro diplomovou práci byla nasbírána mezi lety 2018-2019 v rámci výzkumného projektu EUROAGEISM H2020. Využity byly informace o 438 pacientech starších 65 let získané ze 3 geriatrických zdravotnických zařízení akutní péče v České republice (Praha, Brno, Hradec Králové), jež byly získány ze zdravotnické dokumentace a na základě rozhovoru s pacientem a ošetřujícím personálem s pomocí standardního dotazníku studie EUROAGEISM H2020. Ten obsahoval sociodemografické charakteristiky, charakteristiky funkčního stavu, nutričního stavu a životosprávy pacienta, ukazatele využití zdravotních služeb, dále klinické charakteristiky (diagnózy a přítomné symptomy), laboratorní hodnoty a komplexní údaje o užívané farmakoterapii. Hodnoceny byly prevalence onemocnění (včetně jejich kompenzace) a užívaných léčiv rizikových ve vztahu k nespavosti. Racionalita preskripce sedativně-hypnotické medikace ve sledovaném souboru byla analyzována mj. i s využitím příslušné sekce explicitních kritérií potenciálně nevhodných léčiv ve stáří (revidovaných Beersových kritérií z roku 2019 a EU(7)-PIM listu) s ohledem na dávku, délku podávání a lékové kombinace hypnosedativ. Výsledky: Ze 438 geriatrických pacientů o průměrném věku 80 let mělo diagnostikovanou nespavost 74 osob (16,9 %). Dalších 151 seniorů (34,6 %) užívalo sedativně-hypnotickou léčbu večer nebo na noc, aniž by ve své osobní anamnéze měli nespavost uvedenou. Prevalence nespavosti, a/nebo užívání hypnosedativ narůstala s věkem a byla vyšší u žen než u mužů. Typická byla polymorbidita (95 % jedinců trpělo 5 a více onemocněními) a polyfarmakoterapie (97 % užívalo 5 a více léčivých přípravků). V 76 % měli vybraní pacienti mezi diagnózami uvedenou psychiatrickou diagnózu a/nebo bolest. Nejčastěji však trpěli 5 rizikovými onemocněními (nejhojněji byly zastoupeny: arteriální hypertenze, diabetes mellitus, močová inkontinence, ischemická choroba srdeční a fibrilace síní, následovaná akutní bolestí). Alespoň 1 nekompenzované onemocnění uvádělo 30,6 % pacientů v Brně, až 51,1 % v Hradci Králové. Nejméně 1 rizikové léčivo schopné navodit problémy s nespavostí užívalo 68,7 % seniorů, ale jen 61 (47 %) z nich je dostávalo večer nebo na noc a zároveň uvádělo problémy se spánkem. Obzvláště se jednalo o lipofilní beta-blokátory, diuretika a teofylin. V celkovém souboru se vyskytovalo 48 % uživatelů sedativní/hypnotické léčby. Z hypnotik byly nejvíce užívány Z- drugs, následované benzodiazepiny (BZD). Mezi off-label léčivy dominovala antipsychotika (s 18,5 %) především z důvodu vysokých prevalencí v Praze (41,3 %). Minimálně 1 potenciálně nevhodný lékový postup byl zaregistrován u 19,6 % souboru, u 11,2 % bylo v rámci daného postupu podáno hypnosedativum večer nebo na noc. 65 % uživatelů Z-drugs (10,5 % celku) dostávalo negeriatrické dávky, necelá polovina je navíc užívala déle než 4 týdny (19 seniorů z Brna dokonce déle než půl roku). Zaznamenán byl pouze 1 případ dlouhodobě působícího BZD, ale řada pacientů užívala benzodiazepiny dlouhodobě. Kombinaci hypnosedativ užívalo 5,9 % osob. Závěr: Na základě provedeného průzkumu jsme prokázali, že k nevhodné geriatrické preskripci v oblasti hypnosedativ stále dochází a téměř nejsou využívány nefarmakologické postupy. V dávkách se chybovalo zvláště u Z-drugs, což může vycházet ze zastaralého přesvědčení o jejich účinnosti a bezpečnosti. U velké části pacientů pak byla sedativně-hypnotická léčba podávána příliš dlouho. Rizika, která z potenciálně nevhodné léčby vyvstávají, jsou vysoká, přitom jejich řešení není složité. Důležité je na principy racionální geriatrické farmakoterapie neustále upozorňovat a v souladu s nejnovějšími poznatky je aktualizovat. Klíčová slova: racionální farmakoterapie ve stáří, nevhodné předepisování léků, explicitní kritéria, nespavost, hypnosedativa, rizikové faktory, akutní péče Podpora: Diplomová práce vznikla díky účasti ve výzkumném projektu EUROAGEISM podpořeném Programem pro výzkum a inovace Horizon 2020 Evropské unie na podkladě grantové dohody Marie Skłodowska-Curie číslo 764632, grantu SVV 260417 a díky vědeckému programu PROGRESS Q42 na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové, Univerzity Karlovy v České republice.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Introduction: As the population is aging and the number of the seniors is rising, the importance of knowledge and methods of geriatry and gerontology grows bigger. The seniors represent highly specified group of patients whose health care and treatment should be paid especial attention. Multimorbidity, polypharmacotherapy and an enlarged risk of adverse drug events often make such treatment more complicated. Complex geriatric assessment and acceptance of principals of geriatric prescription both represent key values of rational treatment. This thesis is dedicated to the issue of insomnia and rating of sedative/hypnotic treatment in the czech sample of seniors in acute care. Methodology: The data for this thesis were collected between the years 2018–2019 within EUROAGEISM H2020 project. They include information on 438 patients 65 years of age and older which was collected from three geriatric medical acute care centres in Czech republic (Prague, Brno, Hradec Králové) and gained from the medical documentation combined with the information from patient and medical staff themselves, which were interviewed with use of standardized questionnaire of the EUROAGEISM H2020 research project. The questionnaire was composed from sociodemographic characteristics, assesment of functional ability, nutrition state and patient’s lifestyle alongside with the utilization of medical services, clinical characteristics (diagnoses and current symptomes), laboratory data and detailed data about currently used pharmacotherapy. Prevalence of illnesses (including their compensation) and the use of drugs that may potentially be in a risky relation to insomnia were both rated. Rationality of prescription of sedative-hypnotic medication in observed sample was analysed among other things according to explicit criteria of potentially inappropriate medication use in geriatrics (revised 2019 Beers criteria and EU(7)-PIM list) considering the dosage, legnth of use and combinations of hypnosedatives. Results: From the overall number of 438 patients with 80 years being the average age, 74 individuals (16,9 %) were diagnosed with insomnia. Another 151 individuals (34,6 %) were using hypnosedatives in the evening or at night without being diagnosed with insomnia. The prevalence of insomnia and/or the use of hypnosedatives grew with age of the patient and was higher among women compared to men. Polymorbidity and polypharmacotherapy showed as a typical trait (95 % of individuals suffered from 5 or more diseases, 97 % were using 5 and more drugs). In 76 % of cases the patients were diagnosed with either psychiatric disorder and/or pain. In the majority of cases, however, the patients were suffering from 5 severe diseases at once (most commonly represented by arterial hypertension, diabetes mellitus, urinary incontinence, ischemic heart disease and atrial fibrillation followed by acute pain). At least one non-compensated illness was reported by 30,6 % of patients in Brno, up to 51,1 % in Hradec Králové. 68,7 % of seniors reported the use of at least one risky drug, which can lead to insomnia, however it was not more than 61 individuals of them (47 %), who were using them in the evening or at night and who reported any sleep issues. These drugs in particular include lipophilic beta blockers, diuretics and teophylline. In the whole dataset there were 48 % of users of sedative/hypnotic treatment. The most used hypnotics were Z-drugs followed by benzodiazepines (BZD). The off-label drugs were represented mostly by antipsychotics (18,5 %) especially thanks to a high prevalence in Prague (41,3 %). At least one potentionally inappropriate medical procedure was recorded within 19,6 % of the entire dataset, while 11,2 % was given the hypnosedative drugs in the evening or at night. 65 % of users of Z-drugs (10,5 % of the whole) was given a dosage unsuitable for geriatric patients, nearly half of them was using the drugs for longer than 4 weeks (19 seniors from Brno were using them for longer than 6 months). There was only one recorded case of long-acting BZD but most of the patients were long-term users of benzodiazepines. The combination of both sedatives and hypnotics was recorded in 5,9 % of cases. Conclusion: To conclude, according to the survey we proved that the inappropriate geriatric prescription in the area of hypnosedatives is an ongoing issue while there are not nearly used non-pharmacological treatments. The dosage was miscalculated especially for Z-drugs which may be caused by an outdated opinion on their efficiency and safety. Majority of sedative/hypnotic treatment was too long. The risks of potentially inappropriate treatment can be very high, the solutions, however, are usually quite simple. The most important thing is to constantly bring awarness to rational geriatric pharmacotherapy and to keep the principles up to date according to the newest scientific research. Key words: rational geriatric pharmacotherapy, inappropriate prescribing, explicite criteria, insomnia, hypnotic use, acute care Support: This work was formed thanks to participation on the EUROAGEISM H2020 research project, that was supported and received funding from the European Union´s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 764632, grant SVV 260417 and thanks to the scientific programme PROGRESS Q42 of the Pharmaceutical Faculty of Charles University in Hradec Králové, Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Zelinková 3.82 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Zelinková 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Zelinková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Daniela Fialová, Ph.D. 97 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Josef Malý 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc. 153 kB