velikost textu

Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.
Název v češtině:
Oxadiazoly jako potenciální léčiva III.
Název v angličtině:
Oxadiazoles as potential drugs III.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michaela Lukáčová
Vedoucí:
PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Id práce:
194338
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 03.06.2022
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Názov diplomovej práce: Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III. Študent: Michaela Lukáčová Školiteľ: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. V teoretickej časti tejto práce je zhrnutá biologická aktivita 1,2,4-oxadiazolov, zameraná primárne na ich antimykobakteriálne, antibakteriálne a antifungálne pôsobenie. 1,2,4-Oxadiazoly sú látky s mnohými biologickými účinkami, preto je spomenutá aj ich antioxidačná, protizápalová, analgetická a cytostatická aktivita. Z teoretickej časti vyplýva, že 1,2,4-oxadiazoly sú látky, ktoré majú veľký potenciál pre využitie v liečbe nielen tuberkulózy, ale aj mnohých iných ochorení. Experimentálna časť je teda zameraná na syntézu 5-substituovaných 3-pyrazinyl-1,2,4-oxadiazolov a následné vyhodnotenie ich antibakteriálnej, antifungálnej a najmä antimykobakteriálnej aktivity. V tejto časti sú tiež uvedené postupy použité pre syntézu týchto látok. Celkovo bolo nasyntetizovaných deväť látok, z toho šesť derivátov pripravených reakciou N'-hydroxypyrazin-2-karboximidamidu s rôznymi anhydridmi karboxylových kyselín, tri deriváty pripravené reakciou N'-hydroxypyrazin-2-karboximidamidu s karboxylovými kyselinami. Reakciami N'-hydroxypyrazin-2-karbamoylchloridu s nitrilmi, ani reakciou nitrilu s aldehydom prebiehajúcou v mikrovlnnom reaktore sa nepodarilo pripraviť príslušné 1,2,4-oxadiazoly. Okrem syntézy oxadiazolových derivátov boli realizované aj reakcie za účelom získania methanon-oximov. Tieto reakcie neviedli k vzniku očakávaných produktov. Šesť z pripravených látok nebolo doposiaľ popísaných v literatúre. Tri deriváty boli charakterizované. Všetky látky boli charakterizované teplotou topenia, IČ a NMR spektrami. Čistota bola u tuhých látok overená elementárnou analýzou a u kvapalných látok pomocou HPLC. Látky boli testované in vitro na antimykobakteriálnu, antibakteriálnu a antifungálnu aktivitu. Tri látky mali stredne dobrú inhibičnú aktivitu na vybrané kmene mykobaktérií, z nich jedna látka mala zároveň stredne dobrú antifungálnu aktivitu. Žiadna z testovaných zlúčenín nemala významnú aktivitu voči ostatným bakteriálnym kmeňom, látky pôsobili selektívne na mykobakterie.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Title of diploma thesis: Oxadiazoles as potential drugs III. Student: Michaela Lukáčová Supervisor: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. Theoretical part of this diploma thesis summarises biological activity of 1,2,4-oxadiazoles, while focusing primarily on their antimycobacterial, antibacterial and antifungal effects. 1,2,4-Oxadiazoles are compounds with versatile biological applications, therefore their antioxidant, antiinflammatory, analgesic and cytostatic activity is also mentioned. Based on the facts in the theoretical part, it is perceptible, that 1,2,4-oxadiazoles are substances with great therapeutical potential not only for the treatment of tuberculosis, but also many other diseases. Thus, the experimental part of this work is focused on the synthesis of 5-substituted 3-pyrazinyl-1,2,4-oxadiazoles followed by evaluation of their antibacterial, antifungal and most importantly antimycobacterial activity. Synthesic procedure for each compound is also included. Nine compounds were successfully synthesized, six of them were prepared by reaction of N'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide with different carboxylic acid anhydrides and three of them by reaction of N'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide with different carboxylic acids. Reactions using N'-hydroxypyrazine-2-carbimidoylchloride and nitriles as reactants and reaction using nitrile and aldehyde performed under microwave irradiation did not lead to expected 1,2,4-oxadiazoles. Another set of reactions was performed under microwave irradiation with the aim to obtain methanone-oximes. Neither of these reactions lead to expected products. Six of the synthesized compounds have not been reported in literature yet and are therefore considered to be novel. The other three compounds have already been described. All the prepared compounds have been characterized by their melting points, IR and NMR spectra. The purity of solid compounds has been verified with elemental analysis and the purity of liquid ones with HPLC. All the prepared compounds were tested for their in vitro antimycobacterial, antibacterial and antifungal activity. Three compounds exhibited moderate antimycobacterial activity against certain mycobacterial strains. One of these compounds exhibited also moderate antifungal activity. None of the tested compounds exhibited relevant activity against other bacterial strains, compounds were active selectively against mycobacteria.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michaela Lukáčová 2.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michaela Lukáčová 255 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michaela Lukáčová 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martin Krátký, Ph.D. 1002 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. 154 kB