velikost textu

Toward new analogues of vitamin E: new potential inhibitors of 5-lipoxygenase

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Toward new analogues of vitamin E: new potential inhibitors of 5-lipoxygenase
Název v češtině:
Cesta k novým analogům vitamínu E – novým potenciálním inhibitorům 5-lipoxygenázy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Štůsková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Id práce:
194324
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Vitamín E; tokotrienoly; 5-lipoxygenáza
Klíčová slova v angličtině:
Vitamin E; tocotrienols; 5-lipoxygenase
Abstrakt:
Abstrakt Biologický potenciál vitamínu E, hlavně podskupiny tokotrienolů (T3), byl podložen mnoha studiemi již dříve, jedná se zejména o jeho aktivní působení v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a chronického zánětu. In silico screening prokázal, že tato skupina může být považována za potenciální inhibitory 5-lipoxygenázy - klíčového enzymu v biosyntéze vazoaktivních leukotrienů. Tento screening byl následně potvrzen i in vitro testy. Obvyklé přírodní zdroje T3 však poskytují složité směsi sloučenin, které vyžadují poměrně náročné způsoby purifikace. Proto cílem této práce je navrhnout a optimalizovat účinnou semisyntézu vedoucí k farmakologicky relevantním derivátům T3 založenou na výchozí sloučenině δ-tokotrienolu. Tento izomer je majoritním T3 izolovaným ze semen Bixa orellana - obnovitelného a snadno dostupného rostlinného zdroje. Při této optimalizaci byla využita primárně HPLC analýza. Dalším cílem práce je ověření a vyzkoušení nejúčinnějších reakčních podmínek pro reakce dalších T3 analogů a semisyntéza dalších potenciálních inhibitorů 5-LOX založených na strukturní podobnosti s T3. Během této práce byla zcela optimalizována semisyntéza s využitím δ-tokotrienolu jako výchozí sloučeniny, a zároveň byly syntetizovány 3 nové deriváty T3, které byly zcela charakterizovány. Po několika pokusech s dalšími reaktanty bylo zjištěno, že tyto nejúčinnější reakční podmínky nejsou využitelné pro semisyntézu dalších derivátů T3 a kyseliny δ- garciniové. Klíčová slova: tokotrienoly; inhibice 5-LOX; semisyntéza; optimalizace Práce byla umožněna díky programu Erasmus+ a SVV 260 416.
Abstract v angličtině:
Abstract Many studies highlighted the biological potential of vitamin E, especially tocotrienols (T3), a vitamin E subfamily, particularly in the field of cardiovascular diseases and chronic inflammation. A pharmacophore based virtual screening of these substances against various antiinflammatory targets showed that this class could be considered as potential inhibitors of 5- lipoxygenase, a key enzyme in the biosynthesis of chemoattractant and vasoactive leukotrienes. Consequently, this screening was confirmed by in vitro assays. However, usual natural sources of T3 provide complex mixtures involving particularly challenging purification processes. Thus, this work aims at designing and optimizing efficient semisynthesis towards pharmacologically relevant T3 derivatives were developed from δ- tocotrienol, the main T3 isolated from Bixa orellana seeds, a renewable and easily available vegetal source from tropical regions, analyzed mainly by HPLC chromatography. Verification of the most effective reaction conditions of semisynthesis and synthesis another potential inhibitors of 5-LOX based on tocotrienols’ structure are the following aims of the work. During this study, the semisynthesis based on δ-tocotrienol was completely optimized and 3 new T3 derivatives were synthesized and fully characterized. Unfortunately, after several attempts, these most efficient metathesis reaction conditions were not applicable to semisynthesis based on different analogues of T3 and δ-garcinoic acid. Key words: tocotrienols; 5-LOX inhibition; semisynthesis; optimization The study was supported by Erasmus+ programme and SVV 260 416.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Štůsková 3.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Štůsková 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Štůsková 192 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 127 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB