velikost textu

Ovlivnění produkce sekundárních látek deriváty pyrazinu v in vitro kulturách léčivých rostlin I.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ovlivnění produkce sekundárních látek deriváty pyrazinu v in vitro kulturách léčivých rostlin I.
Název v angličtině:
The effect of pyrazine derivatives on the secondary metabolites production in in vitro cultures of medicinal plants I.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Dvořáková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Oponent:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Id práce:
194323
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
pyraziny; kalus; suspenze; pohanka; elicitor
Klíčová slova v angličtině:
pyrazines; callus;suspension; Fagopyrum; elicitor
Abstrakt:
ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce bylo zjistit, zda má vliv použití derivátu pyrazinu, 1-octyl-3- (pyrazin-2-yl)urea, jako abiotického elicitoru na produkci flavonoidu rutinu v in vitro kulturách Fagopyrum esculentum Moench., kultivar Bamby. Suspenzní a kalusové kultury byly kultivovány na živném médiu podle Murashigeho a Skooga (MS) s přídavkem růstového regulátoru kyseliny 2,4 - dichlorfenoxyoctové (2,4-D) v koncentraci 1 mg/l. Ethanolový roztok elicitoru byl ke kulturám přidáván ve třech koncentracích: c1 (100,0 mg/100 ml), c2 (10,0 mg/100 ml) a c3 (1,0 mg/100 ml). Působení elicitoru bylo sledováno v šesti časových intervalech: 6, 12, 24, 48, 72 a 168 hodin. Kontrolní vzorky, ke kterým se místo roztoku elicitoru přidával 1 ml ethanolu 96% byly odebírány po 24 a 168 hodinách. Po odebrání vzorků v daných časových intervalech, jejich vysušení a zpracování následovalo samotné stanovování obsahu rutinu metodou HPLC. Sledovalo se i uvolňování rutinu do živného média. V kalusových kulturách nebylo vlivem působení elicitoru pozorováno žádné statisticky významné zvýšení produkce rutinu. Kalusy však ve všech případech uvolňovaly rutin do živného média. Obsah rutinu v médiích se pohyboval v rozmezí koncentrací 53,4 – 184,3 µg/ml. Během působení roztoku elicitoru (koncentrace c1, c2 i c3) na suspenzní kultury došlo ke zvýšení obsahu rutinu. Maximální obsah rutinu (0,11 mg/g DW) byl zjištěn při použití roztoku elicitoru o koncentraci c2 (10,0 mg/100 ml), který působil 12 hodin. Po 12 hodinovém působení elicitoru byl vždy zjištěn zvýšený obsah rutinu. Elicitor v koncentraci c2 zvyšoval produkci rutinu i po 6, 48 a 72 hodinách. Elicitor 1-octyl-3-(pyrazin-2-yl)urea měl pozitivní vliv na produkci rutinu v suspenzní kultuře Fagopyrum esculentum Moench., odrůda Bamby. V kalusové podnítil uvolňování rutinu do média.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this work was to investigate the effect of pyrazine derivative, 1-octyl-3-(pyrazin-2- yl)urea, as an abiotic elicitor on the production of flavonoid rutin in in vitro cultures of Fagopyrum esculentum Moench., Cultivar Bamby. Suspension and callus cultures were cultivated on Murashige and Skoog nutrient medium (MS) with the addition of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) as growth regulator at a concentration of 1 mg/l. The elicitor solution was added to the cultures at three concentrations: c1 (100,0 mg/100 ml), c2 (10,0 mg/100 ml) and c3 (1,0 mg/100 ml). The elicitor was monitored at six time intervals: 6, 12, 24, 48, 72 and 168 hours. To control samples 1 ml of ethanol 96% was added instead of elicitor solution and samples were collected after 24 and 168 hours. Samples were taken at given time intervals and dried. Subsequently, the rutin content was monitored by HPLC. The rutin release into the nutrient medium was also tested. During the experiment on the callus cultures no statistically significant increase in rutin production after elicitor treatment was observed. But elicitor increased rutin production in suspension cultures after treatment in all tested concentrations. The calluses always released rutin into the nutrient medium. The rutin content in the media ranged from 53,4 to 184,3 µg/ml. The maximum rutin content (0,11 mg/g DW) was detected in the suspension culture after 12 hours of elicitor application at a concentration c2 (10,0 mg/100 ml), related to a 24-hour control (0,06 mg/g DW). At 12 hours sampling the increased rutin content was always detected. A higher rutin production was also observed after 6, 48 and 72 hours of elicitor treatment at a concentration c2. Elicitor-1-octyl-3-(pyrazin-2-yl)urea had the positive effect on rutin production only in suspension cultures of Fagopyrum esculentum Moench., Cultivar Bamby. In callus cultures elicitor stimulated the rutin release into the medium.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Dvořáková 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Dvořáková 134 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Dvořáková 130 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 270 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 96 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB