velikost textu

Rostlinné explantátové kultury jako potenciální zdroj fenylpropanoidů II.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rostlinné explantátové kultury jako potenciální zdroj fenylpropanoidů II.
Název v angličtině:
Plant tissue cultures as a potential source of phenylpropanoids II.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Šandová
Vedoucí:
PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Id práce:
194320
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakognozie (16-16180)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Juniperus virginiana, suspenzní kultury, podofylotoxin, elicitace
Klíčová slova v angličtině:
Juniperus virginiana, suspension cultures, podophyllotoxin, elicitation
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakognosie Student: Kateřina Šandová Školitel: PharmDr. Marie Kašparová, PhD. Název diplomové práce: Rostlinné explantátové kultury jako potenciální zdroj fenylpropanoidů II. Tato práce se zabývá sledováním vlivu biotické elicitace kyselinou jasmínovou na produkci podofylotoxinu v suspenzní kultuře Juniperus virginiana. Sledování probíhalo na dvou varietách J. virginiana: var. 'Glauca' (7. a 19. pasáž) a var. 'Hetzii' (7. pasáž). Elicitace suspenzní kultury byla provedena 4 koncentracemi roztoku kyseliny jasmínové: 0,005 mmol/l, 0,05 mmol/l, 0,5 mmol/l, 5 mmol/l. Po 6, 24, 48 a 168 hodinách aplikace elicitoru byly elicitované kultury odebrány. Největší vzestup produkce podofylotoxinu zaznamenala suspenzní kultura Juniperus virginiana varieta 'Glauca' (7. pasáž) po aplikaci elicitoru o koncentraci 5 mmol/l a při odběru po 168 hodinách působení elicitoru. Byl stanoven maximální obsah podofylotoxinu 0,067 % a došlo oproti kontrole ke zvýšení produkce o 179 %. Klíčová slova: Juniperus virginiana, suspenzní kultury, podofylotoxin, elicitace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University in Prague Faculty of pharmacy in Hradec Králové Department of pharmacognosy Student: Kateřina Šandová Supervisor: PharmDr. Marie Kašparová, PhD. Title of diploma thesis: Plant tissue cultures as a potential source of phenylpropanoids II. This diploma thesis deals with the monitoring of jasmonic acid biotic elicitation impact on the production of podophyllotoxin in Juniperus virginiana suspension culture. The monitoring was carried out in two varieties of J. virginiana: var. 'Glauca' (7th and 19th passage) and var. 'Hetzii' (7th passage). The elicitation of the suspension culture was performed in 4 jasmonic acid concentrations: 0.005 mmol/l, 0.05 mmol/l, 0.5 mmol/l, 5 mmol/l. Samples were taken after 6, 24, 48 and 168 hours of elicitation. The best podophyllotoxin production increase was observed in the suspension culture of Juniperus virginiana var. 'Glauca' (7th passage). To achieve this result, the concentration of elicitor was 5 mmol/l and elicitor was applied for 168 hours. The podophyllotoxin production percentage was 0.067% and production increased by 179% over the control. Keywords: Juniperus virginiana, suspension cultures, podophyllotoxin, elicitation 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Šandová 2.32 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Šandová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Šandová 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Marie Kašparová, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. 152 kB