velikost textu

Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název v angličtině:
Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kevin Mach
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
Id práce:
194279
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ne bis in idem, správní trestání, zásady přestupkového práva
Klíčová slova v angličtině:
ne bis in idem, administrative penal law, administrative rules of procedure
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zaměřuje na téma zásad uplatňovaných v řízení o přestupcích, především však na zásadu ne bis in idem, na kterou je tato práce zaměřena. Zásada ne bis in idem znamená, že v téže věci nemá být rozhodnuto dvakrát, neboť je všeobecně přijímáno, že takové dvojí potrestání se jeví jako nespravedlivé. Tato zásada nachází své uplatnění v řízení o trestním obvinění, a protože je pojem trestní obvinění dle Evropského soudu pro lidská práva autonomní, tedy má určitý objektivní obsah, zabýval jsem se předně interpretací tohoto pojmu. Aby se podle Evropského soudu pro lidská práva jednalo o trestní obvinění ve smyslu čl. 4 odst. 1 Protokolu k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv, musí obvinění naplňovat tzv. Engel kritéria, která jsem se snažil váženému čtenáři přiblížit. Tato kritéria byla Evropským soudem pro lidská práva vytvořena v případu Engel a ostatní proti Nizozemí (1976), přičemž k jejich rozvinutí došlo před stejným soudem v případu Bendenoun proti Francii (1994). Tato kritéria jsou určující pro to, zda se jedná o trestní obvinění, a zda se tudíž v řízení musí uplatnit záruky garantované Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv, především pak právo na spravedlivý proces, které je garantováno v článku 6 EÚLP. Ve své diplomové práci jsem pracoval metodou analýzy, přičemž jsem analyzoval judikaturu soudů České republiky, především ale judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Představil jsem kořeny zásady ne bis in idem a její vývoj. Dále jsem v diplomové práci shrnul zásadní judikaturu v oblasti ne bis in idem a ukázal, že ani sám Evropský soud pro lidská práva neměl v otázce pojetí této zásady jasno, neboť někdy vyložil, že pojem totožnosti skutku má být vykládán de facto, jindy se zase přiklonil k pojetí totožnosti skutku jako skutku de iure.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis focuses on the topic of the principles applied during proceedings regarding offences, mainly the principle of non bis in idem, which this thesis focuses on. The non bis in idem principle means that a matter cannot be judged twice, because it is generally accepted that two punishments for the same crime are unfair. This principle is applied in proceedings on criminal charges and because the concept of criminal charges is autonomous according to the European Court for Human rights, i.e. it has specific objective content, I chiefly discussed interpretation of this concept. According to the European Court for Human Rights, in order for the issue to be criminal charges within the meaning of Article 4(1) of the Protocol to the European Convention on Human Rights, the charges must fulfil the so-called Engel criteria, which I have endeavoured to explain to the reader. These criteria were created by the European Court for Human Rights in the case of Engel and Others v. the Netherlands (1976), whereas these criteria were developed before the same court in the case of Bendenoun v. France (1994). These criteria are decisive in regard to whether the issue is criminal charges and whether the guarantees offered by the European Convention on Human Rights must be applied during the proceedings, particularly the right to a fair process, which is guaranteed in Article 6 of the European Convention on Human Rights. In my diploma thesis I worked with the method of analysis, during which time I analysed the practice of the courts of the Czech Republic and particularly the practice of the European Court for Human Rights. I presented the basis of the non bis in idem principle and its development. In my diploma thesis I also summarised the crucial practice of the courts in the field of non bis in idem and showed that not even the European Court for Human Rights itself was clear in the issue of the concept of this principle, because it sometimes interpreted that the concept of the same act should be interpreted de facto, and in other cases it inclined towards perceiving the concept of the same act as an act de iure.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kevin Mach 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kevin Mach 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kevin Mach 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Lenka Pítrová, CSc. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 152 kB