velikost textu

Homogenizace práškových směsí s využitím mísiče Turbula.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Homogenizace práškových směsí s využitím mísiče Turbula.
Název v angličtině:
Homogenization of powder blends using a Turbula mixer.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martina Litošová
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Konzultant:
Mgr. Žofie Trpělková
Id práce:
194072
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prášky, sypnost, fraktalita, kompaktace
Klíčová slova v angličtině:
powder, flowability, fractals, compressibility
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Školitel: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. Konzultant PharmDr. Karel Palát, CSc., Mgr. Žofie Trpělková Posluchač: Martina Litošová Název diplomové práce: Homogenizace práškových směsí s využitím mísiče Turbula. Tato experimentální práce se věnuje studiu vlivu rychlosti otáčení mísicí nádoby v rozsahu 23−101 rpm a doby mísení v pádovém mísiči Turbula na homogenitu práškové směsi kyseliny acetylsalicylové a mikrokrystalické celulosy (Avicel PH102). Vzorky odebrané v časových limitech od 2 do 62 minut byly lisovány do tablet a obsah účinné látky ve vzorcích určen s využitím spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIR). Homogenita byla hodnocena pomocí směrodatné odchylky. Optimální homogenity bylo dosaženo při rychlosti otáčení 34 rpm v čase 14−30 min. 1
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradci Králové Department of: Department of Pharmaceutical Technology Supervisor: Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph. D. Consultant PharmDr. Karel Palát, CSc., Mgr. Žofie Trpělková Student: Martina Litošová Title of Thesis: Homogenization of powder blends using a Turbula mixer. In this experimental work, the influencing of the homogeneity of the powder mixture of acetylsalicylic acid (ASA) and microcrystalline cellulose (Avicel PH102) due to the rotational speed of the mixing container in a range of 23−101 rpm, and the mixing time was studied using the Turbula shaker mixer. Within time interval 2–62 minutes, the content of ASA in samples was measured by near-infrared spectrometry. The expression of standard deviation was used to evaluate the homogeneity of samples. The best results were detected at a rotational speed of 34 rpm within time interval of 14−30 min. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martina Litošová 2.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martina Litošová 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martina Litošová 185 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 154 kB