velikost textu

Videogame Dys4ia and reflection of autobiographical narrative by transgender community

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Videogame Dys4ia and reflection of autobiographical narrative by transgender community
Název v češtině:
Dys4ia a reflexe autobiografického videoherního narativu transgender komunitou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Trhoň
Vedoucí:
Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Lukáš Kolek
Id práce:
194070
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Studia nových médií (SNM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Herní studia|queer studia|transgender|videohry|recepce|Dys4ia
Klíčová slova v angličtině:
Game studies|queer studies|transgender|videogames|reception|Dys4ia
Abstrakt:
Abstrakt Videohry se stávají důležitým vyjadřovacím prostředkem marginalizovaných komunit. Ačkoliv se objem výzkumu v oblasti queer herních studií stále zvětšuje, transgender identita zůstává nedostatečně prozkoumaná, a to i kvůli nedostatku empirických dat. Tato práce si klade za cíl osvětlit, jak transgender osoby přistupují k autobiografickému zobrazení trans zkušenosti prostřednictvím videohry. Využívá k tomu experimentální přístup propojený se zakotvenou teorií a aktuálními teoretickými přístupy v herní a queer teorii. Během výzkumu si deset účastníků a účastnic zahrálo vlivnou nezávislou hru Dys4ia, která zpracovává autorčiny zážitky s hormonální terapií. Následné polostrukturované rozhovory prošly několikastupňovým kódováním, na jehož základě byl vytvořený předběžný model toho, jak Dys4ia funguje v rámci kontextu trans mediální ekologie. Představený je termín Procedurálně-autobiografická multimodalita, který popisuje asambláž interaktivních afordancí, konkrétního estetického stylu s přihlédnutím k situovanosti Dys4ie v strukturách menšinové mediální scény. Cílem této studie je empiricky ukotvit transgender queer herní studia, navrhnout možné cesty dalšího výzkumu a předložit model, jak procedurální zapadají do krajiny transgender médií vedle vlogů a dalších vyjadřovacích prostředků.
Abstract v angličtině:
Abstract Videogames are becoming an important means of expression for marginalized communities. Despite the growing body of research in queer game studies, transgender identity remains under-researched and lacking in empirical data. By using an experimental approach coupled with grounded theory and informed by current game and queer theory, this study aims to illuminate how transgender- identifying persons approach autobiographical videogame depiction of transgender experience. Ten participants were asked to play influential independent videogame Dys4ia, which depicts the author's hormonal replacement therapy, and semi-structured interviews were conducted. Their responses were coded, and a preliminary model of how Dys4ia works in the context of transgender media ecology was constructed. The term Procedural-autobiographic multimodality is introduced to describe an assemblage of interactive affordances, distinctive aesthetics and situatedness of Dys4ia in structures of minority media while considering video game-specific theories. This study attempts to empirically ground transgender queer game studies, suggesting avenues for future research and proposing a model of how videogames as procedural artefacts work alongside vlogs and other expressive means within transgender mediascape.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Trhoň 887 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Trhoň 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Trhoň 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vít Šisler, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Kolek 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 153 kB