velikost textu

Příprava geneticky modifikované buněčné linie jakožto modelu pro akumulační studie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava geneticky modifikované buněčné linie jakožto modelu pro akumulační studie
Název v angličtině:
Preparation of genetically modified cell line as a model for accumulation studies
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alexandra Rückelová
Vedoucí:
Mgr. Lucie Hyršová
Oponent:
RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D.
Id práce:
194052
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Alexandra Rückelová Školitel: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. Název diplomové práce: Příprava geneticky modifikované buněčné linie jakožto modelu pro akumulační studie Námi studovaný transportér megalin patří do skupiny lipoproteinových receptorů, konkrétně se jedná o low density lipoprotein receptor-related protein 2 (LRP2). Jedná se o transportér, jež je schopný přenášet do buňky velké organické molekuly prostřednictvím receptorem zprostředkované endocytózy. Mezi jeho substráty patří celá řada peptidických látek včetně albuminu, hemoglobinu, vitaminů, hormonů a také aminoglykosidová antibiotika (gentamicin atd.), polymyxin B, kadmium a jiné látky. Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření buněčných modelů pro studium transportu velkých organických molekul přes membrány buněk. Konkrétně se v této práci věnuji snižování exprese megalinu ve dvou modelových buněčných liniích pomocí siRNA proti LRP2 genu. Snížení exprese bylo stanoveno s využitím metody RT-PCR a následně ověřena funkčnost vytvořených modelů s využitím známého substrátu gentamicinu. Jedná se o aminoglykosidové antibiotikum s nefrotoxickým působením. Principem těchto ověřovacích experimentů bylo snížení toxického působení gentamicinu u buněk se sníženou expresí LRP2. Celkově lze tedy říci, že se nám podařilo zavést na pracoviště novou metodu snižování genové exprese a zavést nové modely pro studium transportu velkých organických sloučenin.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Alexandra Rückelová Supervisor: PharmDr. Lucie Hyršová, Ph.D. Title of diploma thesis: Preparation of genetically modified cell line as a model for accumulation studies The studied megalin transporter belongs to the group of lipoprotein receptors, namely low density lipoprotein receptor-related protein 2 (LRP2). It is a transporter capable of transporting large organic molecules into the cell through the receptor - mediated endocytosis. Huge variety of peptide compounds including albumin, hemoglobin, vitamins, hormones as well as the amoniglycoside antibiotics (e.g. gentamicine), polymixin B, cadmium and other substrates belong among its substrates. This theses is focused on the creation of cell models for the study of the transport of large organic molecules across the cell membranes. I am dealing with reducing megalin expression in two model cell lines using siRNA against LRP2 gene. The inhibition of expression was determined using the RT-PCR method and subsequently verified on the functional level using known megalin substrate gentamicine. It is an aminoglycoside antibiotic with nephrotoxic action. The principle of these validation experiments was to reduce gentamicine toxic effects in cells with reduced LRP2 expression. Overall, we can say we have succeeded in introducing a new method of reducing gene expression to our laboratories and in introducing new models for the study of the transport of large organic compounds.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alexandra Rückelová 2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alexandra Rückelová 265 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alexandra Rückelová 257 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lucie Hyršová 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jana Kočíncová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB