velikost textu

Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou obezitou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou obezitou
Název v angličtině:
Study of expression of glutathione peroxidases in mice with induced obesity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Zemanová
Vedoucí:
Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Oponent:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Id práce:
194036
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Kateřina Zemanová Školitel: doc. Ing. Petra Matoušková, PhD. Název diplomové práce: Studium exprese glutathionperoxidas u myší s navozenou obezitou Obezita je závažným celosvětovým zdravotním problémem. Nejčastěji vzniká v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie. Pojí se s ní zvýšené množství reaktivních forem kyslíku (ROS) v organismu, které zvyšují riziko vzniku komplikací spojených s obezitou. Mezi tyto komplikace se řadí kardiovaskulární onemocnění, metabolický syndrom nebo diabetes mellitus 2. typu. Cílem mnoha studií zaměřených na obezitu je zjišťování nových biomarkerů, hledání cílových struktur pro léčbu obezity a potenciálně vývoj nového léčiva. Glutathion peroxidázy (GPx) jsou enzymy s antioxidační aktivitou. Zatím je popsáno osm GPx. Jsou schopny snižovat množství reaktivních forem kyslíku (ROS), které se tvoří v těle a v případě jejich akumulace poškozují okolní tkáně a mají spojitost s mnoha onemocněními. Z těchto zjištění vychází snaha odhalit, jak je regulována exprese genů pro GPx a jaké je jejich spojení s microRNA (miRNA). MiRNA jsou malé nekódující jednořetězčové molekuly RNA. Nejčastěji jsou dlouhé 22 nukleotidů a jsou zapojeny do negativní posttranskripční regulace genové exprese. Jejich deregulace je mimo jiné spojena s některými onemocněními. Tato práce byla zpracována za cílem zjištění, jak je ovlivňována exprese genů pro glutathion peroxidázy u myší s navozenou obezitou, jak se liší u hubených myší a jaká je souvislost obezity, GPx a určitých miRNA. Jejich exprese byla kvantifikována v tukové a jaterní tkáni. Přičemž v tukové tkáni konkrétně ve viscerální bílé tukové tkáni a hnědé tukové tkáni a v subkutánní tukové tkáni.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Kateřina Zemanová Supervisor: Ing. Petra Matoušková, PhD. Title of thesis: Study of expression of glutathione peroxidases in mice with induced obesity Obesity is serious worldwide health issue. The most common reason for developing obesity is unbalanced intake and energy expenditure. It is connected to a higher amount of reactive oxygen species (ROS) in organism, which increases the risk of developing health issues related to obesity. Between these issues are belonging mainly cardiovascular diseases, metabolic syndrome or type two diabetes mellitus. The goals of many studies focusing on obesity are identification of new biomarkers, searching for target structures for obesity treatment and potentially developing antiobesity drugs. Glutathione peroxidases (GPxs) are enzymes with antioxidation activity. Currently, there are eight GPxs described. They can reduce the amount of reactive oxygen species (ROS) produced in our body. The GPxs can cause damage to the surrounding tissues in case of their accumulation and they are related to many diseases. Based on these findings, efforts have been made to discover how the expression of GPxs genes is regulated and how they are connected to microRNA (miRNA). MiRNA are small, non-coding, single-stranded RNA molecules. They usually consist of about 22 nucleotides and they are involved in the negative posttranscriptional regulation of gene expression. Their deregulation is, among other things, connected to some diseases. This work was elaborated to find out how the expression of GPxs genes in obese-induced mice is affected, how they differ in lean mice and what is the relationship of obesity, GPx and certain miRNAs. Their expression was quantified in adipose and liver tissue. To be specific measurements were provided in visceral adipose tissue (white adipose tissue, brown adipose tissue) and in subcutaneous adipose tissue.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Zemanová 1.5 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Zemanová 90 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Zemanová 132 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 153 kB