velikost textu

Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami
Název v češtině:
Modulace exprese a aktivity vybraných detoxikačních enzymů rostlin anthelmintikami
Název v angličtině:
Modulation of expression and activity of selected plant detoxifying enzymes by anthelmintics
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Patrícia Graňáková
Vedoucí:
Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Konzultant:
RNDr. Radka Podlipná, Ph.D.
Id práce:
194035
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Patrícia Graňáková Školiteľ: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Názov diplomovej práce: Modulácia expresie a aktivity vybraných detoxikačných enzýmov rastlín anthelmintikami Anthelmintické liečiva kontaminujúce životné prostredie predstavujú rizikový faktor pre necieľové organizmy zahrňujúce rastliny, ktoré s týmito liečivami prichádzajú do kontaktu na poliach prostredníctvom hnojenia hnojom od liečených zvierat alebo na pastvinách prostredníctvom exkrementov liečených zvierat. Po prijatí rastlinou môžu tieto látky zvyšovať produkciu reaktívnych druhov kyslíka, s čím súvisí riziko oxidačného stresu a poškodenia rastliny a taktiež môžu ovplyvniť antioxidačné enzýmy. Cieľom tejto práce bolo sledovať vplyv dvoch široko využívaných anthelmintík ivermektínu a fenbendazolu na aktivitu a expresiu vybraných antioxidačných enzýmov u Sóje fazuľovej (Glycine max). Sója bola vypestovaná v skleníku a zalievaná 10 µM roztokom vybraného liečiva. Zmena aktivity a génovej expresie antioxidačných enzýmov bola sledovaná vo vzorkách z koreňov, listov, strukov a semienok. Výsledky ukazujú, že obe anthelmintiká spôsobili signifikantný pokles aktivity superoxiddismutázy, askorbátperoxidázy, peroxidázy, glutatiónperoxidázy a glutatión-S-transferázy v koreňoch rastlín. V struku bola znížená aktivita glutatiónreduktázy a askorbátperoxidázy. Obe liečiva tiež spôsobili pokles aktivity askorbátperoxidázy v semienkach. Zvýšená aktivita superoxiddismutázy, peroxidázy a glutatión-S-transferázy bola nameraná v listoch rastlín kultivovaných s fenbendazolom. Štatisticky významné zmeny génovej expresie boli zaznamenané u rastlín kultivovaných s fenbendzaolom a to nárast expresie askorbátperoxidázy v listoch, zvýšená expresia katalázy v strukoch a znížená expresia superoxiddismutázy v koreni. U rastlín pod vplyvom ivermektínu bola zaznamenaná znížená expresia katalázy v liste. Výsledky ukázali, že obidve anthelmintiká použité v tejto práci môžu ovplyvniť aktivitu a expresiu antioxidačných enzýmov, čo môže viesť k oxidačnému poškodeniu rastliny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Patrícia Graňáková Supervisor: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Consultant: RNDr. Radka Podlipná, Ph.D. Title of diploma thesis: Modulation of expression and activity of selected plant detoxifying enzymes by anthelmintic Anthelmintics represent risk to environment as they may impact non-target organisms including plants, which come into contact with these pharmaceuticals in fields by fertilization with dung from treated animals or in pastures by excrements of treated animals. After uptake, these substances can increase the production of reactive oxygen species in plants, with the risk of oxidative stress and plant damage, and also affect the antioxidant enzymes. The aim of this work was to investigate the effect of two widely used anthelmintics ivermectin and fenbendazole on the activity and expression of selected antioxidant enzymes in soybean (Glycine max). Soybean was cultivated in a greenhouse and watered with a 10 µM solution of the selected drug. The changes of activity and gene expression of antioxidant enzymes were measured in root, leaf, pod and seed samples. Results showed that both anthelmintics caused significant decrease of superoxide dismutase, ascorbate peroxidase, glutathione peroxidase and glutathione S-transferase activity in roots. Decreased activity of glutathione reductase and ascorbate peroxidase were also detected in pods. Both anthelmintics caused decrease of ascorbate peroxidase activity in seeds as well. In addition, activity of superoxide dismutase, peroxidase and glutathione S-transferase was increased in leaves of plants cultivated with fenbendazol. Significant changes of gene expression of antioxidant enzymes were observed as well. Increased expression of ascorbate peroxidase in leaves, increased expression of catalase in pods and decreased expression of superoxide dismutase in roots was detected in plants treated with fenbendazol. Decreased expression of catalase was observed in the leaves od plants treated with ivermectin. The results showed, that both anthelmintics used in this work have an effect on activity and expression of antioxidant enzymes, which can lead to oxidative damage of plant.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Patrícia Graňáková 1.7 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Patrícia Graňáková 129 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Patrícia Graňáková 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 152 kB