velikost textu

The Regulatory Landscape and Market Overview of Insurance Agents and Brokers in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Regulatory Landscape and Market Overview of Insurance Agents and Brokers in the Czech Republic
Název v češtině:
Regulatorní rámec a přehled trhu pojišťovacích agentů a makléřů v České republice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Štěpán Veselský
Vedoucí:
JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D.
Id práce:
194030
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Pojišťovací zprostředkovatelé; Zákon o distribuci pojištění; Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích
Klíčová slova v angličtině:
Insurance intermediaries; Insurance Distribution Act; Act on Insurance Intermediaries
Abstrakt:
Resumé Tato diplomová práce se zabývá distribucí pojištění v České republice. Za cíl si klade seznámit čtenáře s jednotlivými distribučními kanály v kontextu současné a nastávající regulatorní úpravy. Metodologicky se práce opírá především o deskriptivní, analytický a empirický přístup k právnímu výzkumu. První kapitola, jež nese název Pojišťovací trh, představuje hrubé předepsané pojistné jakožto základní metriku v pojišťovnictví a provádí segmentaci předepsaného pojistného podle hlavních produktových linií. Dále obsahuje pojednání o zdrojích, jež jsou relevantní pro celou práci, a zasvěcuje čtenáře do používané terminologie. Druhá kapitola předkládá koncepci distribučních kanálů, skrze než se prodávají pojišťovací produkty zákazníkům. Z pohledu pojišťovny se jednotlivé kanály dělí na vnitřní a vnější. Mimo schéma jednotlivých distribučních kanálu pak stojí zákonné kategorie zprostředkovatelů a způsoby interakce distributora pojištění se zákazníkem, neb ty nejsou výlučné vzhledem k žádnému konkrétnému kanálu, ale naopak se vyskytují napříč kanály. Diplomová práce byla vypracována v období, kdy se očekává přijetí nového zákona o distribuci pojištění, který nahradí stávající zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. To je reflektováno v třetí kapitole, jenž se dělí na dvě podkapitoly, které obsahují analýzu distribučních kanálu v kontextu zmíněných dvou zákonů. První podkapitola obsahuje taxonomii a kvantifikaci právních kategorií zprostředkovatelů a pojednává o nich v kontextu jednotlivých distribučních kanálů z předchozí kapitoly. Druhá podkapitola pak ukazuje jak se změní distribuce pojištění ve světle nového zákona o distribuci pojištění. Mezi hlavní změny patří tzv. distribučně neutrální regulatorní přístup, díky němuž se regulace nově vztahuje na všechny distribuční kanály včetně zaměstnanců. Dále zjednodušené právní kategorie zprostředkovatelů a rozšířené a zostřené právní povinnosti pro zprostředkovatele.
Abstract v angličtině:
Abstract This MA thesis is concerned with insurance distribution in the Czech Republic. It aims to acquaint the reader with individual distribution channels within the context of current and upcoming regulatory framework. Regarding methodology, it makes use of the descriptive, analytical and empirical approach to legal research. The first chapter, The Insurance Market, introduces the gross written premium as the key metric in the insurance industry and it segments the written premium into the main product lines. Further, it deals with sources that will be relied on throughout the thesis and presents the necessary terminology. The second chapter outlines the distribution channels framework through which the insurance products are sold to customers. From the perspective of an insurance undertaking the main distinction is on the internal and external channels. The legal categories of intermediaries and the methods of communication with the customer do not form any particular channel, instead they are understood as cross-channel. The MA thesis is submitted in the period when the applicable Intermediaries Act is about to be superseded by the forthcoming Insurance Distribution Act. That is reflected in the third chapter that is divided into two subchapters, each dedicated to the analysis of the distribution channels under the relevant acts. The first subchapter contains the classification and quantification of the legal categories of intermediaries and interweave them with the individual distribution channels as outlined in the previous chapter. The second subchapter examines the change in the insurance distribution in light of the new regulation. As a major novelty, essentialy all the distribution channels fall under the ambit of the regulation, including employees. Also the categories of insurance intermediaries are simplified and their obligations are stepped up and extended.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Štěpán Veselský 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Štěpán Veselský 122 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Štěpán Veselský 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Roman Vybíral, Ph.D. 71 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Sejkora, Ph.D. 528 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB