velikost textu

Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv
Název v angličtině:
The changes in expression of selected drug-metabolizing enzymes in parasites after exposition to sublethal doses of drugs
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Michael Pasák
Vedoucí:
Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Oponent:
Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc.
Id práce:
194029
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biochemických věd (16-16160)
Program studia:
Zdravotnická bioanalytika (N5207)
Obor studia:
Odborný pracovník v laboratorních metodách (OPLM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Bc. Michael Pasák Školitel: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Název diplomové práce: Změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících léčiva u parazita po kontaktu se subletálními dávkami léčiv Parazitem, který způsobuje významné ztráty v chovu hospodářských zvířat skrze onemocnění zvané hemonchóza, je vlasovka slézová (Haemonchus contortus). Jedním z anthelmintik používaným ve veterinární medicíně v boji proti hemochóze je i ivermektin (IVM). Příčinou problémů s tímto parazitem je častý výskyt rezistence na IVM i další podávaná anthelmintika. Předpokládá se, že určitou roli v rezistenci u vlasovky mohou hrát enzymy z rodiny cytochromů P450 (CYP) a efluxní transportéry P-glykoproteiny (P-gp). Tato diplomová práce se věnuje vlivu sub-letálních koncentrací IVM na změnu exprese genů pro jednotlivé CYP a P-gp. Před vlastním experimentem se dospělci kmene ISE H. contortus rozdělili na samce a samice. Po inkubaci dospělců se 3 různými koncentracemi IVM, byla izolována RNA a změna exprese vybraných genů se stanovila metodou qPCR. Byly zjištěny výrazné rozdíly v expresi testovaných genů u samců a samic. Kontaktem vlasovek s IVM došlo k signifikantním změnám v expresi testovaných genů jak pro CYP tak i P-gp. Indukční efekt IVM byl nejvíce zřetelný v genech pro P-gp.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biochemical Sciences Candidate: Bc. Michael Pasák Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. Title of diploma thesis: The changes in expression of selected drug-metabolizing enzymes in parasites after exposition to sublethal doses of drugs The parasite, which causes significant losses of small ruminants through a disease called haemonchosis, is the abomasal nematode Haemonchus contortus. IVM is one of the anthelmintics used in veterinary medicine to eliminate haemonchosis. The main problem with this parasite is the presence of drug resistance to almost all administered anthelmintics including IVM. It is believed that xenobiotic-metabolizing enzymes such as cytochromes P450 (CYPs) and membrane efflux transporters P- glycoproteins (P-gps), play the role in resistance in H. contortus. This study focuses on the effect of sublethal doses of IVM on expression of selected CYPs and P-gps. Females and males of susceptible ISE strain H. contortus were separated before our experiment. After incubation of nematodes with three different concentrations of IVM, RNA was isolated and the changes in expression of selected genes were analyzed using qPCR. Significant sex-differences were observed in inducibility of tested genes. Significant IVM-induced changes in H. contortus were found in expression of CYP and P-gp genes. The induction effect of IVM was most pronounced in P-gp genes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Michael Pasák 1.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Michael Pasák 145 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Michael Pasák 111 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D. 153 kB