velikost textu

Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli
Název v angličtině:
Vocational education management in business academy in cooperation with employers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Marcela Sládková
Vedoucí:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jiří Trunda
Id práce:
193998
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odborné vzdělávání, obchodní akademie, zaměstnavatelé, spolupráce, odborné kompetence, odborná praxe
Klíčová slova v angličtině:
vocational education, business academy, employers, cooperation, professional competencies, professional practice
Abstrakt:
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli Marcela Sládková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá současnou problematikou středního odborného vzdělávání a zapojením zaměstnavatelů do tohoto procesu. V teoretické části je zaměřena na systém středního odborného vzdělávání v České republice, postavený na rámcových vzdělávacích programech a na legislativní ukotvení spolupráce škol se zaměstnavateli. Dále popisuje cíle Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020 pro oblast odborného vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli a zabývá se konkrétními možnostmi spolupráce zástupců zaměstnavatelů a obchodní akademie při odborném vzdělávání, zejména v rámci odborné praxe žáků. Není opomenuta ani důležitá role ředitele školy při této spolupráci. Výzkumná část na základě výzkumného šetření analyzuje spolupráci učitelů, zástupců zaměstnavatelů a žáků obchodní akademie z hlediska vzájemných požadavků na odborné vzdělávání. Přináší poznatky, zkušenosti a podněty pro zaměstnavatele i pro realizaci spolupráce na stejných nebo podobných typech škol. Kritické zhodnocení konkrétní spolupráce jedné obchodní akademie se zástupci zaměstnavatelů odhaluje úskalí této oblasti středního odborného vzdělávání v širším kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA odborné vzdělávání, obchodní akademie, zaměstnavatelé, spolupráce, odborné kompetence, odborná praxe
Abstract v angličtině:
Vocational training in the business academy and cooperation with employers Marcela Sládková ABSTRACT The diploma thesis deals with contemporary issues of secondary vocational education and involvement of employers in this process. The theoretical part focuses on the system of secondary vocational education in the Czech Republic, the framework educational programs and the legislative of cooperation between schools and employers. Further it describes the goals of the Education Policy Strategy in the Czech Republic by 2020 in the area of Vocational Education in cooperation with employers and follows concrete possibilities of cooperation between employers representatives and business academy, especially within the students' practical training. The important role of the school principal in this collaboration is pointed out. The research part analyses the cooperation between the teachers, employers and students in terms of mutual requirements for practical training. This section provides knowledge, experience and incentives for employers, and also provides recommendations for cooperation in the same or similar types of schools. Critical assessment of the specific cooperation of one business academy with employers' representatives reveals the difficulties of this area of secondary vocational education in a wider context. KEYWORDS vocational education, business academy, employers, cooperation, professional competencies, professional practice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcela Sládková 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcela Sládková 186 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcela Sládková 186 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 504 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jiří Trunda 248 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB