velikost textu

Personální plánování pedagogických pracovníků na základních školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Personální plánování pedagogických pracovníků na základních školách
Název v angličtině:
The personal planning of pedagogic workers at elementary school
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dana Husáková
Vedoucí:
Mgr. Bc. Božena Světlíková, CSc.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
193991
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pracovní místo, personální činnosti,personální plánování a personální strategie, specifika personálního plánování ve školství
Klíčová slova v angličtině:
Job place, personal activities, personal planning and human recources strategy, specific of personal planning in education
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato bakalářská práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a praktické. V úvodu teoretické části autorka představí cíl bakalářské práce a jeho popis, uvede, proč si vybrala toto téma a nastíní strukturu práce. V teoretické části vymezuje autorka personální činnost, personální plánování a specifika personální činnosti ve školách. Na část teoretickou navazuje část praktická, kde jsou uvedeny výsledky výzkumů, které autorka zpracovala na základě dotazníkového šetření. Výzkum zjišťuje, jak probíhá personální plánování pedagogických pracovníků v základních školách, jaké jsou způsoby plánování a jaké probíhají postupy při plánování pedagogických pracovníků na základních školách, jaké si klade organizace cíle, jak probíhá naplňování těchto cílů a ve kterých dokumentech základní školy tyto cíle vytyčují. Závěrem autorka ve své bakalářské práci shrnuje zjištění vyplývající z výzkumu. Uvádí doporučení, (návod k plánování pedagogických pracovníků v základních školách), ke kterým na základě získaných informací došla.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor thesis includes two parts which are theoretical and practical. At the beginning of theoretical part author introduces the aim of the bachelor and its description, the reason of chosen theme and the structure of the thesis. In theoretical part author describes human resource (HR) activity, HR planning and specifics of HR activities at school. After theoretical part follows practical one, where author makes research through the questionnaires. The research is focused on HRs system planning of pedagogical workers on elementary schools – describes what ways and processes of planning exists. Also what targets establishment puts and how establishment achieves them, also in which documents the elementary school sets these targets. In the end of this bachelor thesis author comes up with the results of research. Author also states recommendation and instructions for planning pedagogical workers on elementary schools which are concluded after research.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Husáková 865 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Dana Husáková 143 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Husáková 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Husáková 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Božena Světlíková, CSc. 884 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 992 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB