velikost textu

Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova mládeže.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova mládeže.
Název v angličtině:
Delegating secondary school headmaster´s activities to senior executive of youth home.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jarmila Žigová
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
193990
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
střední management školy, ředitel školy, delegování, domov mládeže, vedoucí pracovník domova mládeže
Klíčová slova v angličtině:
middle school management, school headmaster, delegation, youth centre, senior executive of youth centre
Abstrakt:
Delegování činností ředitele střední školy na vedoucího domova mládeže Bc. JARMILA ŽIGOVÁ ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá managementem vzdělávání ve školském zařízení. Hlavní pozornost je věnována střednímu managementu, konkrétně vedoucím pracovníkům domovů mládeže středních škol. Zkoumá jejich roli, definuje činnosti a kompetence, které jsou delegovány řediteli středních škol. Téma práce vychází ze skutečnosti, že ačkoliv domov mládeže řídí ředitel školy, činnost a provoz tohoto zařízení obvykle zabezpečuje vedoucí pracovník domova mládeže, který tvoří důležitý mezičlánek mezi vedením školy a pracovníky školského zařízení. Předkládaná práce je zpracována s využitím odborné literatury a volně dostupných internetových zdrojů. Vychází z obecně platných právních norem a specifických zákonů, které upravují oblast výchovy a vzdělávání. V teoretické části práce je popsán termín vedoucí pracovník ve vzdělávací instituci, vysvětlena funkce vedoucího pracovníka v domově mládeže střední školy a vymezen pojem delegování. Kompetence, které přebírá vedoucí pracovník domova mládeže od ředitele školy, jsou předmětem výzkumné části diplomové práce. Kvantitativní výzkum je realizován dotazníkovým šetřením, obsahovou analýzou dokumentů a řízeným rozhovorem. Oslovenými respondenty jsou vedoucí pracovníci domovů mládeže. Provedeným výzkumným šetřením je zjištěno, jaké činnosti delegují ředitelé škol na vedoucí pracovníky domovů mládeže. Na základě výsledků šetření je sestaven návrh na popis pracovní náplně těchto pracovníků. Tento návrh může usnadnit ředitelům středních škol rozhodování o stanovení obsahu pracovní náplně vedoucích pracovníků domovů mládeže a jejich zařazení do odpovídající platové třídy. KLÍČOVÁ SLOVA střední management školy, ředitel školy, delegování, domov mládeže, vedoucí pracovník domova mládeže
Abstract v angličtině:
Delegating secondary school headmaster´s activities to senior executive of youth home Bc. JARMILA ŽIGOVÁ ABSTRACT This diploma thesis deals with the management of education in the school facility. The main focus is put on the middle management, more precisely on senior executives of secondary schools´ youth homes. It studies their role, it defines activities and competencies delegated by secondary school headmasters. The topic of this thesis is based on the fact, that although youth centres are run by school headmasters, activities and order of this education institution is guaranteed by senior executives of youth centres who create important mediators between top management and school establishment staff. The thesis has been made by means of specialized literature and available internet resources. It is based on the applicable legal standards and on the specific laws that modify the area of education and training. In theoretical part the definition of senior executive of youth centre and delegation term is made. Competencies taken over by a senior executive from a headmaster are objects of research part of the thesis. Quantitative research has been carried out by interview survey, content analysis of documents and personal interview. Selected respondents are chief executives of youth centres. It has been found survey what kind of activities, are delegated by headmasters to chief executives of youth centres. On the basis, of the survey results, a proposal for job content of these workers has been prepared. This proposal could help secondary school headmasters to decide about youth centres chief executors´ job content and to determine the level of renumeration for them. KEYWORDS middle school management, school headmaster, delegation, youth centre, senior executive of youth centre
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jarmila Žigová 868 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jarmila Žigová 180 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jarmila Žigová 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 883 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB