velikost textu

Komparace českého a slovenského kariérního systému pedagogických pracovníků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Komparace českého a slovenského kariérního systému pedagogických pracovníků
Název v angličtině:
Comparison of Czech and Slovak career system of pedagogical staff
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Ing. Bc. Marián Valent, Ph.D.
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Id práce:
193989
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (N7507)
Obor studia:
Management vzdělávání (N MNGMT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Profesia učiteľa, profesionalizácia, profesijný rozvoj, kompetencie učiteľa, profesijný štandard, kariérny systém
Klíčová slova v angličtině:
teacher profession, professional development, teacher competency, professional standard, career system
Abstrakt:
ABSTRAKT Cieľom práce je zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti profesijného rozvoja v českom a slovenskom kariérnom poriadku. Základnou metódou je obsahová analýza a komparácia slovenského zákona s návrhom českého zákona a ich súvisiacich noriem. V prvých dvoch kapitolách sú spracované teoretické východiská pre základné pojmy: učiteľ a jeho profesijný rozvoj, kariérny systém a jeho zložky. V tretej kapitole sú spracované výsledky komparácie oboch zákonov a ďalších vykonávacích predpisov, či iných relevantných dokumentov. V podkapitole 3.7 sú zistenia z komparácie zhrnuté v odpovediach na položené výskumné otázky. Zo zistení vyplýva, že kariérne systémy oboch krajín sa v mnohých oblastiach zhodujú, čo môže byť spôsobené aj spoločnými historickými východiskami v danej oblasti. Medzi najdôležitejšie zhody patria – zavedenie viacúrovňovej kariérnej štruktúry, vnímanie profesijného rozvoja ako cesty k dosiahnutiu kompetencií a vykonávanie atestácie ako spôsobu ich overenia pre vyšší kariérny stupeň. Ako najpodstatnejšie rozdiely boli v rámci zistení identifikované tieto: v cieľových skupinách pedagogických zamestnancov, ktoré môžu vykonať atestáciu, v možnostiach, ktoré vedú k získaniu funkčného vzdelania a v povinnosti špecialistu pred výkonom špecializovanej činnosti absolvovať špecializačné vzdelávanie. Na základe zistení boli pre každý kariérny systém naformulované podnety na zmeny. KLÍČOVÁ SLOVA profesia učiteľa, profesionalizácia, profesijný rozvoj, kompetencie učiteľa, profesijný štandard, kariérny systém
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of the work is to find out differences and consistent solutions in the field of professional development in the Czech and Slovak career system. Basic method used in the thesis is content analysis and comparative research of the Slovak law with the proposal of the Czech law and their relevant norms. In the first two chapters, which are theoretical part, basic terms are defined: teacher and their professional development, career system and its parts. Results of the comparative research of both laws and other relevant documents are presented in the third chapter. The subchapter 3.7 includes findings from the comparative research summed up in the answers on research questions. The results of the findings prove that career systems of both countries coincide in many areas, which might be caused by common historical background. The most important coincidences include – application of „multi-level career structure“, seeing professional development as a way to reach competences, and performing attestation as a way of proving competences for the higher career level. Main differences were found in the focus groups of pedagogical staff, which can perform attestation, in the options to gain functional education and in the obligation of specialist teachers to undergo the training for specialists before they start working on this position. Based on the findings suggestions for changes were formulated. KEYWORDS teaching profession, professional development, teacher competency, professional standard, career system
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Ing. Bc. Marián Valent, Ph.D. 1.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Ing. Bc. Marián Valent, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Ing. Bc. Marián Valent, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 428 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 441 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 152 kB