velikost textu

Plánování pedagogických pracovníků v mateřské škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Plánování pedagogických pracovníků v mateřské škole
Název v angličtině:
Planning of teaching staff in preschool
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Krupičková
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
Id práce:
193985
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Personální plánování, druhy plánů, pracovní místo, pedagogický pracovník, mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
Personal planning, types of plans, job place, pedagogical worker, preschool
Abstrakt:
ABSTAKT Cílem bakalářské práce je zjistit, jak probíhá plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. V teoretické části jsou na základě studia odborné literatury uvedena základní východiska pro plánování pracovníků, využívané metody, postupy a zdroje získávání pracovníků, vymezeny pojmy pedagogický pracovník a mateřská škola. Empirická část je realizována pomocí dotazníkového šetření a jeho vyhodnocení. Výzkumným problémem je plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách. Jak toto plánování probíhá, zjišťuji pomocí rozdělení cíle práce na tři dílčí cíle. Ty sledují současné personální zajištění mateřských škol pedagogickými pracovníky, podobu plánování pedagogických pracovníků v mateřských školách a zdroje získávání pedagogických pracovníků mateřskými školami využívané. Zjišťujeme, že personální zabezpečení mateřských škol pedagogickými pracovníky není dostatečné a setkáváme se ne zcela ojediněle s tím, že v mateřských školách jsou zaměstnáni pedagogičtí pracovníci, kteří nesplňují požadavky odborné kvalifikace dané legislativou. Ve střednědobém plánovacím období dvě pětiny mateřských škol plánují potřebu obsazení pracovních míst učitelů a stejný počet škol plánuje potřebu obsazení pracovních míst asistentů pedagoga. Práce hledá nejčastější důvody plánované potřeby obsazení těchto pracovních míst, zjišťuje, jakým způsobem mateřské školy tuto situaci řeší a jak postupují v případě opačném představujícím nadbytek pedagogických pracovníků. Uvádí rovněž metody a zdroje, které při plánování pedagogických pracovníků mateřské školy využívají. Práce je určena ředitelům a vedoucím pracovníkům, kteří se plánováním pedagogických pracovníků v mateřských školách zabývají.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The goal of this bachelor thesis is to ascertain how kindergartens approach the planning of teaching staff. The theoretical part deals with basic principles of staff planning and methods and resources used in recruitment of employees and defines the notions of "teaching staff" and "kindergarten". The empirical part relies on survey data and its analysis. We research the problem of teaching staff planning in kindergartens. The exact methods are ascertained by analysing the following three topics: the current state of affairs in staffing sufficiency, the forms of teaching staff planning in use, and the sources of teaching staff used by kindergartens. We have ascertained that kindergartens are insufficiently staffed and, not infrequently, kindergartens are staffed with teaching staff who do not possess the legally required qualifications. Two fifths of kindergartens have a medium-term plan covering the needs for teaching staff, and the same number of kindergartens have a medium-term staffing plan for teaching assistants. This thesis explores the most common reasons for planned staffing requirements and ascertains how kindergartens deal with these situations and also how they approach overstaffing. Additionally, we list methods and sources used in the planning of teaching staff by workers in kindergartens. The thesis is primarily aimed at headmasters and deputy headmasters of kindergartens.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Krupičková 1.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Krupičková 191 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Krupičková 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 512 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D. 352 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB