velikost textu

Možnosti vzdělávání na pracovišti v rámci MŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti vzdělávání na pracovišti v rámci MŠ
Název v angličtině:
Possibilities of education at the workplace at the kindergarten
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Lenka Jantačová
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Michaela Tureckiová, CSc.
Id práce:
193984
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Personální činnosti, další vzdělávání pedagogických pracovníků, metody vzdělávání, vzdělávání na pracovišti, pedagogický pracovník, vzdělávání a rozvoj, mateřská škola
Klíčová slova v angličtině:
personnel activities, additional/subsequent/ pedagogical‘s ‚education, methodical education, pedagogical teacher, education and progress, kindergarten/nursery school
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání na pracovišti pedagogických pracovníků v rámci mateřských škol. Teoretická část je věnována popisu personálních činností, hlouběji je rozebrána jedna z personálních činností – vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích, konkrétně v mateřských školách. Bakalářská práce teoreticky vymezuje pojmy vzdělávání a rozvoj, mateřská škola, pedagogický pracovník. Popisuje možné metody a možnosti vzdělávání na pracovišti. Pracuje s metodami vzdělávání (vzájemné hospitace, pověření úkolem, asistování, porady, rotace práce, mentoring, koučink), které jsou podrobně rozpracovány s možností uplatnění ve školském prostředí. Vychází z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury, elektronických zdrojů a aktuálních výzkumů. Praktická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu realizovanému dotazníkovým šetřením, jehož respondenti jsou pedagogičtí pracovníci mateřských škol. Cílem dotazníkového šetření je snaha zmapovat vzdělávání na pracovišti mateřských škol. Jak přistupují pedagogičtí pracovníci k internímu vzdělávání a jaké formy vzdělávání preferují. Cílem práce je zjistit, které z vybraných metod vzdělávání jsou nejčastěji využívány v mateřských školách přímo na pracovišti a odpovědět na hlavní výzkumnou otázku „Jakými metodami probíhá vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků na pracovišti v rámci mateřské školy.“ Z dotazníkového šetření získaná data jsou v závěrečné části práce zanalyzovaná a interpretovaná a s jejich pomocí je odpovězeno na cíl bakalářské práce. Součástí práce je shrnutí dotazníkových poznatků a závěrů.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topic of this bacheor thesis is the education of early childhood professionals (teachers) in pre- primary education institutions (kindergartens). Theoretical part deals with human resources. One of them – education and developement of pre- school teachers in educational institutions, namely kindergartens – is being discussed more thoroughly. The terms education and developement, kindergarten, early childhood professional are defined in this thesis. Methods and opportunities of education at workplace are described. Some of the methods of education (mutual observation of the lessons, task asignment, assisting, consultation, swaping at workplace, mentoring, coaching) and their appliability in pre-school institutions are described in detail. Sources of theoretical information used were expert literature, IT resources and current research. Practical part describes the outcome of quantitative questionaire research among the staff members in kindergartens. The aims of this research were to get an overview of the staff education in kindergartens, the attitude of teachers towards internal training, their preferences concerning their further education and to find out, which of the selected methods are used most frequently and to answer the principal question „What methods are used to promote education and development of early childhood professionals at workplace in kindergartens?“ In the final part of this theses the data obtained from the questionaire survey are analysed and interpreted and the principal question is answered. Summary of the questionaire survey results and the conclusions are also in the last part of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lenka Jantačová 938 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lenka Jantačová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lenka Jantačová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Michaela Tureckiová, CSc. 886 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB