velikost textu

Výběrové řízení na akademického pracovníka na vysoké škole

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výběrové řízení na akademického pracovníka na vysoké škole
Název v angličtině:
Tender for the academic staff at the university
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Bc. Helena Doležalová
Vedoucí:
Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc.
Id práce:
193983
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 5. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Personální činnosti, předvýběr, výběr pracovníků, metody výběru, akademický pracovník, vysoká škola
Klíčová slova v angličtině:
HR activities, pre-selection , selection of workers, selection methods, academic staff, university
Abstrakt:
ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá popisem procesu výběrového řízení na akademického pracovníka na vysoké škole. V teoretické části seznámí čtenáře s personálními činnostmi v organizaci, jejichž součástí je získávání uchazečů o zaměstnání, předvýběr a výběr pracovníků. V této části práce jsou popsány metody výběru zaměstnanců a etapy procesu výběru pracovníků. Práce dále definuje vysokou školu (univerzitu) a specifikuje akademického pracovníka – tj. pracovníka na vysoké škole. Výzkumná část práce je zaměřena na detailní posouzení postupu výběrových řízení prováděných pro akademické pracovníky na vysokých školách. Výzkum byl prováděn na vzorku veřejných vysokých škol v České republice. Byly prováděny rozhovory s pracovníky odpovědnými za výběrová řízení na vysokých školách (pracovníci personálního odboru). Další poznatky k této problematice byly získány pomocí přímé účasti na výběrových řízeních na akademické pracovníky probíhajících na některých vysokých školách. Součástí práce je analýza dokumentů souvisejících s výběrovým řízením, mezi které se řadí zejména životopisy uchazečů o práci s uvedením uchazečovy dosavadní praxe spolu s kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání, přihlášky k výběrovým řízením, přehled publikační činnosti a řády výběrového řízení, které jsou součástí vnitřních předpisů vysokých škol. Práce obsahuje podrobné záznamy z účasti na výběrových řízeních získané prostřednictvím metody nepřímého pozorování a ukázku některých dokumentů k výběrovému řízení zasílaných uchazeči o práci.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The bachelor thesis deals with the description of the selection process for an academic at the university. In the theoretical part, the reader will familiarize with the personnel activities in the organization, including the recruitment of job seekers, pre-selection and selection of workers. This part of the thesis describes the methods of employee selection and the stage of the personnel selection process. The work also defines a college (university) and specifies an academic worker - a college worker. The research part of the thesis focuses on a detailed assessment of the selection process for university graduates. The research was carried out on a sample of public universities in the Czech Republic. Interviews were held with the staff responsible for the selection process at universities (Personnel Department staff). Further knowledge on this issue was gained through direct participation in the selection process for academic staff taking place at some universities. Part of the thesis is an analysis of documents related to the selection process, among which are the CVs of applicants for work, mentioning the applicant's current practice, together with copies of the documents on completed education, applications for tenders, a summary of the publication activity and the rules of the selection procedure, which are part of the internal regulations universities. The paper contains detailed records of participation in tenders obtained through the indirect observation method and a sample of some of the tender documents sent to job seekers.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Helena Doležalová 922 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Helena Doležalová 147 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Helena Doležalová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Helena Doležalová 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Irena Trojanová, Ph.D. 503 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jana Šafránková, CSc. 242 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Veteška, PhD. 152 kB