velikost textu

Vytváranie herných stratégií pre hru PuppetWars pomocou neuroevolúcie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vytváranie herných stratégií pre hru PuppetWars pomocou neuroevolúcie
Název v češtině:
Vytváření herních strategií pro hru PuppetWars pomocí neuroevoluce
Název v angličtině:
Creating the Game Strategies for PuppetWars Using Neuroevolution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adam Šmelko
Vedoucí:
Mgr. Martin Pilát, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Filip Matzner
Id práce:
193973
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Softwarové a datové inženýrství (ISDI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
počítačová hra, spätnoväzbové učenie, umelá inteligencia
Klíčová slova v angličtině:
computer game, reinforcement learning, artificial intelligence
Abstrakt:
Abstrakt V posledných rokoch nastal v hernom priemysle rozmach. Pre udržanie konkurencieschopnosti sú herné spoločnosti nútené vyvíjať stále viac príťažli- vé počítačové hry, čo implikuje i prítomnosť čo najvernejšej umelej inteligen- cie ovládajúcej herné prvky, na čo sa naša práca zameriava. Implementovali sme jednoduchú 2D programovaciu hru, na ktorej sme predviedli sadu poku- sov učiac umelú inteligenciu v nej, snažiac sa vytvoriť stratégie konkurujúce tým ľudským. Preskúmali sme niekoľko variácií učenia pomocou evolučnej stratégie aplikovanej na neurónové siete a vytvorili sme herné postavičky hodné bytia rovnocenným protivníkom užívateľom hry.
Abstract v angličtině:
Abstract In recent years the gaming industry has been on increase. In order to maintain competitiveness gaming companies are required to develop more and more compelling computer games what implies the presence of the very responsive artificial intelligence controlling the game elements, on which our work focuses. We have implemented a simple 2D programming game where we have experimented with the artificial intelligence in it trying to create a strategy beeing able to compete with human. We have explored several variations of learning through the evolutionary strategy applied to neural networks and we have created game characters worthy of being an equal opponent to the game user.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adam Šmelko 1.8 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Adam Šmelko 98.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adam Šmelko 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adam Šmelko 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Pilát, Ph.D. 130 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Filip Matzner 81 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB