velikost textu

Postavení těhotné ženy v pracovněprávních vztazích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení těhotné ženy v pracovněprávních vztazích
Název v angličtině:
The position of a pregnant woman in employment relations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Anna Hejzlarová
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Jan Kotous
Id práce:
193946
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
těhotná žena, těhotná zaměstnankyně, ochrana těhotné zaměstnankyně, zvláštní pracovní podmínky
Klíčová slova v angličtině:
pregnant woman, pregnant worker, protection of a pregnant worker, special working conditions
Abstrakt:
Abstrakt Těhotenství je v pracovním právu výrazně chráněné, a těhotná žena tak zaujímá v pracovněprávních vztazích postavení velmi specifické. Po vzniku pracovního poměru, případně právního vztahu založeného některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, totiž začíná působit celá řada ochranných institutů, které těhotné zaměstnankyni zajišťují velice klíčové zvláštní postavení. Diplomová práce je zaměřena primárně na postavení těhotné zaměstnankyně zaměstnané v pracovním poměru, kde jsou instituty ochrany těhotné zaměstnankyně zastoupeny v plné míře. V úvodních částech pojednává o důvodu a významu ochrany těhotné zaměstnankyně, jejím zakotvení v českém právním řádu a významu oznámení těhotenství. Následující části se pak zabývají zejména jednotlivými pracovněprávními instituty, které tvoří zvláštní ochranu a zvláštní pracovní podmínky těhotné zaměstnankyně v době trvání jejího pracovního poměru až do jejího nástupu na mateřskou dovolenou. Závěrečná část pak zdůrazňuje rozdíly v ochraně těhotné zaměstnankyně pracující na některou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr oproti ochraně poskytnuté těhotné zaměstnankyni v rámci pracovního poměru. Práce se snaží zmíněné instituty co nejpodrobněji popsat a analyzovat. Tam, kde je to klíčové, poodhaluje za tímto účelem i jejich časový vývoj, vazbu na prameny práva Evropské unie, popřípadě práva mezinárodního. Pozornost je však primárně věnována jejich současnému nastavení v českém pracovním právu. Práce si klade za cíl zhodnotit současnou právní úpravu institutů ochrany těhotných zaměstnankyň, a to zejména s ohledem na zvolenou míru ochrany, zásah do smluvní volnosti a míru prospěšnosti pro samotnou zaměstnankyni. Práce rovněž cílí na identifikaci možných problematických aspektů u jednotlivých institutů, jejich praktický dopad a případně předkládá náměty de lege ferenda. Ve svém závěru diplomová práce poskytuje zhodnocení předmětných institutů, ve kterém se potvrzuje, že analyzované pracovněprávní instituty souhrnně poskytují těhotné zaměstnankyni ochranu velkého rozsahu. Je z něho ovšem zároveň patrné, že každý z těchto institutů poskytuje ochranu v různé míře a ne každý je nastaven zcela ideálně, a to zejména s ohledem na v práci odhalené problematické aspekty, upřednostnění či naopak potlačení smluvní volnosti a celkovou prospěšnost pro samotnou těhotnou zaměstnankyni. Zmíněné zhodnocení diplomová práce rovněž prokládá možnými návrhy řešení či náměty k úpravám.
Abstract v angličtině:
Abstract Pregnancy is significantly protected in labour law and the position of a pregnant woman in employment relations is, therefore, very specific. After the creation of an employment relationship, or a legal relation based on the agreements to work outside the scope of employment, a whole range of protective institutes are in place to ensure a special position of a pregnant worker that is of key importance. The thesis focuses primarily on the position of a pregnant woman during the employment relationship as only there all the protective institutes are present. The introductory parts deal with the reason and importance of the protection of a pregnant worker, its establishment in the Czech legal order and the importance of informing the employer of one's pregnancy. The following parts are dedicated mainly to individual labour law institutes constituting special protection and special working conditions of a pregnant worker during the employment relationship until the commencement of her maternity leave. The last part underlines the differences in the protection of a pregnant woman granted during one of the legal relations based on the agreements to work outside the scope of employment compared to the one granted during the employment relationship. The thesis tries to provide a detailed description and analysis of the aforesaid institutes. Where it is considered necessary for this purpose, the thesis deals with the historical development of particular institutes, the impact of the law of the European Union or international law. Nevertheless, attention is paid primarily to the current establishment of the institutes in Czech labour law. The aim of the thesis is to evaluate the current legal regulation of the institutes protecting pregnant women regarding mainly the chosen level of the protection, interference with freedom of contract and the actual beneficial effect on the pregnant worker herself. It also aims at identifying their possible problematic aspects, their practical impact and it submits some de lege ferenda proposals. In its conclusion the thesis presents an evaluation of the analysed labour law institutes in which it confirms that the overall protection of pregnant women provided by the institutes is very extensive. However, it also suggests that each of the institutes provides protection of a different level and that not all of them are working ideally especially with regard to the identified problematic aspects, preference or suppression of freedom of contract and the overall beneficial effect on the pregnant worker herself. The aforementioned evaluation is also complemented by some proposals as to possible solutions or improvements.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Anna Hejzlarová 962 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Anna Hejzlarová 101 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Anna Hejzlarová 7 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 202 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jan Kotous 137 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 152 kB