velikost textu

Geopolitika nesamosprávných území ve světě?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geopolitika nesamosprávných území ve světě?
Název v angličtině:
Geopolitics of non-sovereign entities
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petr Dařílek
Vedoucí:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Oponent:
RNDr Jan Kofroň, Ph.D.
Id práce:
193936
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
28. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Geopolitika, nesamosprávná území, kolonialismus, dekolonizace, Organizace spojených národů, právo na sebeurčení
Klíčová slova v angličtině:
Geopolitics, non-self-governing territories, colonialism, decolonization, United nations, self-determination
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá tématem nesamosprávných území z geopolitického hlediska. Nesamosprávná území jsou ta území, která se vyskytují na příslušném seznamu vytvořeném a spravovaném Organizací spojených národů a jsou považována za poslední oficiální kolonie. Seznam obsahuje 17 různorodých území, která se od sebe liší geografickou polohou, počtem obyvatel, rozlohou, klimatem, správcovskou zemí, ale i politickým systémem a administrativním zřízením jako takovým. Mezi nejznámější patří Gibraltar, Západní Sahara či Falklandy, většinou se ale ovšem jedná o ostrovy či souostroví v Karibiku a Tichomoří. Dlouhodobým cílem OSN je všechna nesamosprávná teritoria dekolonizovat. Práce si klade si za cíl přinést čtenáři elementární, avšak dostatečně komplexní náhled do problematiky posledních oficiálních kolonií, vysvětlit základní související pojmy, zanalyzovat geopolitický význam jednotlivých teritorií a názor obyvatel či vlády na snahu OSN o dekolonizaci jejich země.
Abstract v angličtině:
Annotation This bachelor thesis deals with the topic of non-self-governing territories in a geopolitical aspect. Non-self-governing territories are such which can be found on a specific list created and administered by the United Nations and are considered to be the last remaining official colonies. The list consists of 17 different territories which vary in geographical location, population, size, climate, administrator country, but also political system or administration. Among the best known of these territories are Gibraltar, Western Sahara or the Falkland Islands, but most of the non-self-governing territories are islands in the Caribbean or in the Pacific. A long-term vision of the United Nations is to decolonize all of these territories. This study sets as its goal to explain and also analyze the geopolitical importance of each territory, and its position to the decolonization efforts of the United Nations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petr Dařílek 836 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petr Dařílek 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petr Dařílek 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 290 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr Jan Kofroň, Ph.D. 152 kB