velikost textu

Využití SPE v analýze steviových glykosidů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití SPE v analýze steviových glykosidů
Název v angličtině:
SPE in steviol glycosides analysis
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Karolína Dalecká
Vedoucí:
Ing. Martin Drastík, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vladimír Kubíček, CSc.
Id práce:
193930
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biofyziky a fyzikální chemie (16-16110)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
SPE, steviové glykosidy, steviosid, HPLC
Klíčová slova v angličtině:
SPE steviol glycosides, stevioside, HPLC
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Student: Karolína Dalecká Vedoucí diplomové práce: Ing. Martin Drastík, Ph.D. Název diplomové práce: Využití SPE v analýze steviových glykosidů V první části této práce je zpracováno téma extrakce na pevné fázi, konkrétně průběh extrakční metody, používané sorbenty a jejich formáty a možnosti interakcí s potencionálními analyty. Druhá část práce je zaměřena na popis využití extrakce na pevné fázi na vzorcích s obsahem steviových glykosidů. V poslední části je prezentován přehled používaných sorbentů pevné fáze, nejčastěji používaných formátů pevné fáze, extrakčních rozpouštědel, elučních rozpouštědel pro extrakci steviových glykosidů metodou extrakce na pevné fázi. Vzhledem k tomu, že v posledních letech je stévie na evropském trhu významněji používána a vyskytuje se tak v čím dál tím více potravinách a dalších výrobcích, je četnost stanovení steviových glykosidů a tím použití extrakce na pevné fázi podstatně vyšší. Mezi nejčastěji zpracovávané vzorky patří potraviny se steviovými glykosidy použitými jako sladidla nebo extrakty ze sušených listů stévie. Mezi hlavní sorbenty používané pro extrakci na pevné fázi patří silikagel s oktadecylovými řetězci a sorbent z kopolymeru divinylbenzenu a vinylpyrrolidinu. Extrakce je nejčastěji spojena s detekcí za využití vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií nebo spektrofotometrií. Klíčová slova: steviové glykosidy, steviosid, rebaudiosid A, steviol, Stevia rebaudiana Bertoni, extrakce, extrakce na pevné fázi, SPE, imunosorbenty, MIP, vysokoúčinná kapalinová chromatografie, HPLC, HPLC-UV, LC-MS/MS
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biophysics and Physical Chemistry Candidate: Karolína Dalecká Supervisor: Ing. Martin Drastík, Ph.D. Title: SPE in steviol glycosides analysis In the first part of this diploma thesis, the solid phase extraction method is described. The topics like the workflow, usability of sorbents and their formats and interactions with analytes are covered. The second part of this thesis is focused on utilization of solid phase extraction on samples containing steviol glycosides. An overview of solid phase sorbents their forms; solvents used for extraction and elution of steviol glycosides is provided in the discussion section at the very end of this work. Taking into account the fact that stevia has been used more and more on the European market in recent years, and is found in more food and other products, the frequency of determination of steviol glycosides and the use of solid phase extraction is on rise. The most commonly extracted samples include food products with steviol glycosides used as sweeteners or extracts of dried stevia leaves. The main sorbents used for solid phase extraction include silica gel with octadecyl and divinylbenzene-co-vinylpyrrolidine copolymer. This type of extraction is most often connected with high performance liquid chromatography with mass spectrometry or spectrophotometry detection. Key words: steviol glycosides, stevosid, rebaudiosid A, steviol, Stevia rebaudiana Bertoni, extraction, solid phase extraction, SPE, imunosorbents, MIP, high performance liquid chromatography, HPLC, HPLC-UV, LC-MS/MS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Karolína Dalecká 2.85 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Karolína Dalecká 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Karolína Dalecká 117 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Martin Drastík, Ph.D. 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vladimír Kubíček, CSc. 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dipl.-Math Erik Jurjen Duintjer Tebbens, Ph.D. 153 kB