velikost textu

Studium vlivu lisovacího tlaku na lisovatelnost směsí Neusilinu US2 a makrogolu 200

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium vlivu lisovacího tlaku na lisovatelnost směsí Neusilinu US2 a makrogolu 200
Název v angličtině:
Effect of compaction pressure on the compressibility of Neusilin US2 and polyethylene glycol mixtures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Aneta Svobodová
Vedoucí:
PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D.
Id práce:
193924
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra: Katedra farmaceutické technologie Kandidát: Aneta Svobodová Školitel: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Název diplomové práce: Studium vlivu lisovacího tlaku na lisovatelnost směsí Neusilinu US2 a makrogolu 200 Systémy kapalina v pevné fázi jsou moderní přípravky, které umožňují rychlejší uvolňovaní špatně rozpustné léčivé látky z lékové formy a tím zvyšují její biologickou dostupnost. Principem přípravy těchto systémů je převedení kapalného léčiva na suchou, neadhezivní práškovou směs s vhodnými tokovými vlastnostmi umožňující následné vytvoření tablet nebo tobolek. Cílem této diplomové práce bylo zjistit vliv lisovací síly na parametry tablet (hmotnostní stejnoměrnost, výšku a průměr, pevnost, oděr, dobu rozpadu a pyknometrickou hustotu) připravených ze směsi s různým poměrem Neusilinu® US2 a makrogolu 200. Bylo zjištěno, že nejlepší parametry vykazovaly tablety lisované vyššími silami 2,0 a 2,5 kN, zatímco nižší síly (0,5 a 1,0 kN) nevedou ke vzniku dostatečně mechanicky odolných výlisků. Jako nejlepší byla vyhodnocena směs s obsahem 60 % PEG 200, tato směs vykazovala nejlepší hodnoty pevnosti a oděru.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of: Pharmaceutical Technology Candidate: Aneta Svobodová Supervisior: PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Effect of compaction pressure on the compressibility of Neusilin US2 and polyethylene glycol mixtures The liquisolid systems are modern preparations, that are capable to release a poorly soluble drug from the dosage form faster and thus increase its biovailability. The main principle of their preparation is conversion of the drug in the liquid state to a dry, non-adhesive powder with suitable flow properties allowing the subsequent formation of tablets or capsules. The aim of this diploma thesis was to determine the effect of compaction pressure on the tablets parameters (mass uniformity, height and diameter, hardness, friability, disintegration time and pycnometric density) prepared from mixtures containing different ratio of Neusilin US2 and polyethylene glycol 200. It was found that the best parameters were observed in tablets compressed using higher forces (2.0 and 2.5 kN). Compression forces of 0.5 and 1.0 kN led to the preparation of compacts with insufficient mechanical resistence. Mixture containing 60 % PEG 200 was selected as the best one as it implied the highest volues hardness and the lowest friability. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Aneta Svobodová 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Aneta Svobodová 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Aneta Svobodová 124 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D. 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Jitka Mužíková, Ph.D. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. 153 kB