velikost textu

Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu
Název v angličtině:
Nurses personality in the context of coping with stress
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Kopecká
Vedoucí:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
Id práce:
193842
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stres, prožívání stresu, strategie zvládání stresu sestrami
Klíčová slova v angličtině:
stress, experiencing stress, coping strategies of nurses
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Martina Kopecká Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové, Oddělení ošetřovatelství Název práce: Osobnost sestry v souvislosti se zvládáním stresu Vedoucí práce: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Počet stran: 71 Počet příloh: 5 Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: stres, prožívání stresu, strategie zvládání stresu zdravotními sestrami Bakalářská práce pojednává o stresu působícím na sestry pracující na standardních odděleních a o strategiích zvládání stresu těchto sester. Teoretická část se zabývá osobností a zejména osobností sestry a jejím povoláním a také stresem. V bakalářské práci je kladen důraz na stres obecně, ale také na stres v profesi zdravotní sestry. Hlavním pilířem práce je kvalitativní výzkum ohledně stresu působícího na zdravotní sestry a jejich zvládací strategie. Výzkumu se zúčastnilo šest sester po třech z chirurgického a očního oddělení jedné nejmenované velké fakultní nemocnice.
Abstract v angličtině:
Abstract Name and surname of the author: Martina Kopecká Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Nurses ‘ personality in the context of coping with stress Supervisor: PhDr. Mariana Štefančíková, Ph. D. Number of pages: 71 Year of defense: 2018 Keywords: stress, experiencing stress, coping strategies of nurses Bachelor thesis discusses the stress acting on the nurses working at standard departments and on the strategies of coping with stress these nurses. The theoretical part deals with the personality and especially the personalities of the nurses and her profession and also stress. In the thesis emphasis is placed on stress in general, but also on the stress in the profession of nurses. The main pillar of the thesis is a qualitative research on the stress acting on the nurses and their coping strategies. Research was attended by six nurses, three from the surgical and the eye department of an unnamed large university hospital.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Kopecká 804 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Kopecká 479 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Kopecká 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Kopecká 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 400 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 501 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB