velikost textu

Elastic proton-proton collisions at high energies

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Elastic proton-proton collisions at high energies
Název v češtině:
Pružné srážky protonů s protony při vysokých energiích
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jiří Procházka
Školitel:
RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc.
Oponenti:
prof. Kenneth Osterberg
RNDr. Ján Nemčík, CSc.
Konzultant:
RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc.
Id práce:
193814
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (32-FZUAV)
Program studia:
Fyzika (P1701)
Obor studia:
Subjaderná fyzika (4F9)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
srážky protonů, modely pružných srážek protonů, Coulomb-hadronová interference, srážkový parameter, centrální či periferální rozptyl, experiment TOTEM na LHC v CERN
Klíčová slova v angličtině:
proton-proton collisions, models of elastic collisions, Coulomb-hadronic interference, impact parameter, central or peripheral scattering, TOTEM experiment at the LHC at CERN
Abstrakt:
Pod vlivem běžně užívaného (avšak velmi zjednodušeného) popisu Coulomb-hadronové interference, který navrhli West a Yenni (1968), byly protony považovány za “průhledné” objekty; pružné srážky se interpretovaly jako centrálnější než srážky nepružné. Tuto vlastnost lze dát stěží do souladu s tím, že při většině hadronových kolizí dochází při velkých energiích ke vzniku mnoha jiných částic. Pomocí obecnějšího eikonalového modelu bude ukázáno, že protony mohou byt interpretovány v souladu s běžnými představami, tedy pružné srážky jako periferálnější než srážky nepružné. Bude popsán současný experiment TOTEM na urychlovači LHC v CERN, který je zaměřený na měření pružného rozptylu a difrakčních procesů protonů při nejvyšších energiích, kterých kdy bylo dosaženo. Eikonalový model bude podrobně popsán, zobecněn a za různých předpokladů použit k analýze experimentálních dat pružného rozptylu protonů při energii 52.8 GeV (starší data z ISR změřená v CERN) a také při mnohem vyšší energii 8 TeV (nová data TOTEMu). Bude studován dopad daných předpokladů na určení několika veličin specifikujících hadronovou interakci. Zejména budou diskutovány předpoklady mající vliv na chování pružných srážek v závislosti na impaktním parametru srážených protonů.
Abstract v angličtině:
Under the influence of standardly used (however, very simplified) description of Coulomb-hadronic interference proposed by West and Yennie (1968) the protons have been interpreted as “transparent” objects; elastic collisions have been interpreted as more central than inelastic ones. This property may be hardly put in agreement with the fact that in the majority of hadronic collisions many different particles have been created at high energies. Using the more general eikonal model it will be shown that the protons may be interpreted in agreement with usual conception; elastic processes being more peripheral than inelastic ones. The contemporary TOTEM experiment at the LHC accelerator in CERN devoted to measurement of elastic pp scattering and diffractive processes at the highest ever reached energies will be described. The eikonal model will be explained to greater details, generalized and applied to experimental data of elastic pp collisions under different assumptions at 52.8 GeV (older ISR data measured at CERN) and also at much higher energy of 8 TeV (new TOTEM data). The impact of different assumptions on determination of several quantities specifying hadron interaction will be studied. Mainly the assumptions influencing behaviour of elastic collisions in dependence on impact parameter of colliding protons will be discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jiří Procházka 20.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jiří Procházka 19 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jiří Procházka 17 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Vojtěch Kundrát, DrSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Kenneth Osterberg 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Ján Nemčík, CSc. 109 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Josef Žáček, DrSc. 156 kB