velikost textu

Hustota zalidnění a její vztah k vybraným demografickým a sociálním ukazatelům

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hustota zalidnění a její vztah k vybraným demografickým a sociálním ukazatelům
Název v angličtině:
Population density and its relation to selected demographic and social indicators
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jakub Zalubil
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Id práce:
193799
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
28. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
demografické ukazatele; hustota zalidnění; stárnutí obyvatel; urbanizace; venkov
Klíčová slova v angličtině:
demographic indicators; population aging; population density; rural; urbanisation
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je analýza souvislostí mezi hustotou zalidnění a demografickým chováním, které je v této práci vyjádřeno hodnotami vybraných sociodemografických ukazatelů – úhrnné plodnosti, naděje dožití, indexu stáří, standardizované úmrtnosti a míry urbanizace ve vybraných evropských zemích. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první jsou vymezeny trendy ve vývoji koncentrace obyvatel a hodnot vybraných sociodemografických ukazatelů v evropských zemích. Druhá část práce identifikuje závislost hodnot vybraných ukazatelů na koncentraci obyvatel, a rozdíly mezi městským a venkovským prostředím. Souvislosti jsou zkoumány shlukovou, korelační a regresní analýzou. Výsledky jsou též prezentovány pomocí kartogramů. Provedené analýzy ukázaly, že na úrovni evropských států má hustota zalidnění pravděpodobně vliv na hodnotu míry úhrnné plodnosti. V evropských regionech soudržnosti (NUTS 2) se již závislost vztahu hustoty zalidnění s dalšími sociodemografickými ukazateli neprojevila. Klíčová slova: demografické ukazatele; hustota zalidnění; stárnutí obyvatel; urbanizace; venkov
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is the analysis of the relationship between population density and demographic behavior, which is expressed in this work by values of selected socio- - demographic indicators – total fertility, life expectancy, age index, standardized mortality and urbanization rates in selected European countries. The thesis is divided into two parts. The first part defines trends in the development of population concentration and values of selected socio-demographic indicators in European countries. The second part of the thesis identifies the dependence of values of selected indicators on the population concentration and differences between the urban and the rural environment. The context is examined by the cluster, the correlation and the regression analysis. The results are also presented using cartograms. Analyses has shown that population density is likely to have an impact on selected demographic and social indicators at the European level. In the European cohesion regions (NUTS 2), the correlation between population density and other socio-demographic indicators was no longer apparent. Key words: demographic indicators; population aging population density; rural; urbanisation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Zalubil 3.96 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Zalubil 301 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Zalubil 372 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Zalubil 367 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 581 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 204 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D. 152 kB