velikost textu

Tapiserie a gobelíny ze sbírek Pražského hradu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tapiserie a gobelíny ze sbírek Pražského hradu
Název v angličtině:
Tapestries of Prague Castle collections
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Denisa Isabella Pospíšilová
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Sojka
Oponent:
Mgr. Miroslav Šmied
Id práce:
193789
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Dějiny evropské kultury (MDE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tapiserie, gobelíny, Pražský hrad, Měsíce, Antonius a Kleopatra, Světadíly, umělecké sbírky oddělení Pražského hradu, Marie Terezie, Ludvík XIV.
Klíčová slova v angličtině:
Tapestry, gobelins, Prague Castle, Months of the year, Anthony and Cleopatra, Continents, art collections of the Prague Castle, Maria Theresa, Louis XIV. of France
Abstrakt:
Anotace: Práce je věnována tapiseriím a gobelínům ze sbírek Pražského hradu, převážně zavěšeným v reprezentačních prostorách Hradu ale i těm, které jsou uložené v depozitářích Oddělení uměleckých sbírek Správy Pražského hradu. Gobelíny hrály významnou, doslova nezastupitelnou roli ve výzdobě interiérů Pražského hradu. Spoluvytvářejí slavnostní charakter běžně nepřístupných míst. Autorka práce se soustředí na bližší poznání tří barokních sérií výstižně nazvaných Antonius a Kleopatra a Měsíce. Soubor Antonius a Kleopatra pochází z přelomu 17. a 18. století. Konvoluty tapiserií z cyklu Měsíce (na Pražském hradě zastoupené dvojím způsobem – figurálním a nefigurálním) byly zhotovené jak na samém počátku 18. století tak v letech 1728–1736. Tapiserie s námětem čerpajícím ze života Antonia a Kleopatry tvoří osm kusů. Sedm z nich náleží do tzv. kmenového fondu sbírek Pražského hradu; osmý je ve Vídni. Podobnou historii má série Měsíců z 18. století. Celek tvoří deset tapiserií, z toho jich je devět umístěných na Hradě a desátý opět ve Vídni. Lapidárně vyjádřeno, práce se především věnuje barokním tapiseriím spoluvytvářejícím genia loci Pražského hradu. Po obecném krátkém úvodu sloužícím především jako informativní vhled do dané problematiky následuje nástin historie jednotlivých cyklů a především katalog, tvořící epilog monotematické práce.
Abstract v angličtině:
Annotation: The work is dedicated to tapestries from Prague Castle collections, hanging in the State Rooms and the ones that are stored in Prague Castle depository. The tapestries always played an important role in decorating the interior and still help to create a festive atmosphere of this place, usually not accessible to the public. The author focuses on detailed identification of three baroque series known as Anthony and Cleopatra and Months of the year. The serie Anthony and Cleopatra dates back to the turn of the 17th and the 18th centuries. Convolutes of the tapestries of the cycle Months of the year (represented at Prague Castle in two ways – figurally and non-figurally) were made at the beginning of the 18th century as well as in the years 1728-1736. The tapestry on the theme of the life of Anthony and Cleopatra consists of eight pieces. Seven of them belong to an elementary part of Prague Castle collection, the eighth is in Vienna. The serie Months of the year has a similar history. It consists of ten pieces, nine of them are situated at Prague Castle, the tenth is again in Vienna. Longstory short, the work is dedicated to baroque tapestries that help to create genius loci of Prague Castle. After a brief introduction providing the informative insight into the issue, the explanation of the history of the series follows. The catalog creates the epilogue of this monothemetic work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Denisa Isabella Pospíšilová 16.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Denisa Isabella Pospíšilová 72 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Denisa Isabella Pospíšilová 69 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Sojka 300 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Šmied 1.37 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Milan Buben, Ph.D. 153 kB