velikost textu

Testování ekvivalence a noninferiority

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování ekvivalence a noninferiority
Název v angličtině:
Testing equivalence and noninferiority
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Nela Rychterová
Vedoucí:
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.
Oponent:
Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Konzultant:
Christian Genest
Id práce:
193771
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie (MPMSE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Testování hypotéz, ekvivalence, noninferiorita, sensorika
Klíčová slova v angličtině:
Hypotheses testing, equivalence, non inferiority, sensory evaluation
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá tématy, které jsou vztaženy k úloze, zda zákazníci poznají rozdíl mezi výrobky. Nejprve je zde probrána teorie testů ekvi- valence a noninferiority, což jsou vhodné nástroje v úlohách, kdy je cílem ukázat, že dané výrobky jsou ekvivalentní, nebo že nový výrobek není podstatně horší než stávající. Dále je v práci popsán Thurstonův přístup, jak měřit a porovnávat působení podnětů na lidské smysly. Následně jsou, s využitím předchozích ka- pitol, rozebrány tři běžné nepovinné normy, které řeší úlohy senzorické analýzy typu, zda zákazníci poznají rozdíl mezi výrobky. Jedná se o zkoušku duo-trio, trojúhelníkovou a párovou porovnávací zkoušku. Je zde podrobně vysvětlen jejich statistický podklad a zkoušky jsou porovnány na základě síly testů. K normám je uveden i alternativní přístup založený na Thurstonově myšlence. V práci je navíc přiblížen Saatyho způsob odhadování vektoru priorit, téma užitečné, když vybí- ráme nejlepší z n objektů nebo objekty chceme seřadit či porovnat. Je představen i jiný způsob odhadování vektoru priorit, který je Saatyho přístupem inspirován. 1
Abstract v angličtině:
This master thesis deals with topics related to the task whether customers are able to recognize a difference between products. First, testing of equivalence and non-inferiority is discussed in detail. It is an important tool when verifying that two products are equivalent or that a new product is not substantially worse than a current product. Afterwards, Thurstone’s approach is introduced as a way to evaluate the impact of a stimulus on human senses. Subsequently, using the previous chapters, there is a detailed discussion dealing with three standards wi- dely used in practice in the case when someone needs to apply sensory evaluation to verify whether customers are able to recognize a difference between products. In particular, these are duo-trio, triangle and paired comparison tests. There is a thorough explanation of their statistical base and the tests are compared accor- ding to their power. Furthermore, an approach based on the Thurstone’s theory is introduced as an alternative to the standard methods. Moreover, this thesis introduces Saaty’s approach to the estimation of a priority vector, which is a useful tool to compare, to order or to choose the best one from n objects. We also introduce another approach to estimation of a priority vector which is based on Saaty’s idea. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nela Rychterová 1.12 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Nela Rychterová 7 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Nela Rychterová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Nela Rychterová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. 186 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Marek Omelka, Ph.D. 222 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB