velikost textu

Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předmět plnění a odpovědnost za porušení povinností ze smluv o dílo v mezinárodním obchodním styku
Název v angličtině:
Subject matter of performance and liability for a breach of obligations from contracts for work in international trade
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ján Béreš
Id práce:
193754
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 10. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo, porušení smlouvy o dílo, nároky ze smlouvy o dílo, splnění povinnosti, podmínky pro uplatnění nároků, vada díla, uplatnění nároků z vad díla
Klíčová slova v angličtině:
contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of contracts for work, breach of contracts for work, claims from contracts for work, discharging obligations, conditions for asserting claims, work defects, asserting claims from work defects
Abstrakt:
Anotace: Tato disertační práce se zabývá konstrukcí předmětu plnění u smlouvy o dílo a způsobem a úskalími při stanovení práv a povinností z něj vyplývajícími a hledá společné prameny pro jejich vymezení napříč právními řády. Přitom usiluje o obecnou definici smlouvy o dílo a formulaci jejích základních odlišností od jiných podobných smluvních typů. Dále definuje některé společné základní instituty a problémy týkající se smluv o dílo, jež jsou použitelné v mezinárodním obchodním styku nebo v případě, kdy se strany rozhodnou smluvně odkázat na mezinárodní vzorové smluvní podmínky. Přitom vychází zejména ze smluv o dílo ve výstavbě jako nejčastěji používaného typu smlouvy o dílo v mezinárodním obchodním styku. Současně se zaměřuje na možné důsledky porušení některých povinností s akcentem na vztahy v mezinárodním obchodním styku a definuje některé nároky, jež z takového porušení stranám plynou. Specifickým předmětem zkoumání této práce navazujícím na definici předmětu smlouvy o dílo a jeho základních atributů je dále definice vady díla a podmínky pro uplatnění nároků z ní vyplývajících. Klíčová slova: smlouva o dílo, smlouva o dílo ve výstavbě, zhotovitel, objednatel, mezinárodní obchodní styk, mezinárodní vzorové obchodní podmínky, prameny pro určení práv a povinností, předmět plnění ze smlouvy o dílo, porušení smlouvy o dílo, nároky ze smlouvy o dílo, splnění povinnosti, podmínky pro uplatnění nároků, vada díla, uplatnění nároků z vad díla
Abstract v angličtině:
Abstract: This dissertation deals with how the subject matter of performance under a contract for work is defined and issues related to formulating the rights and obligations ensuing therefrom. At the same time, it seeks common legal sources existing across national laws which provide definitions thereof. It attempts to find a common definition of contracts for work and how they differ from other similar contracts. It further defines some common basic features and problems related to contracts for work which apply in international trade or in cases where parties decide to formulate their contract by reference to international contract conditions. In that context, it primarily refers to construction contracts as the most common type of contract for work in international trade. At the same time, it focuses on the possible consequences of a breach of contract and emphasizes some parties’ claims ensuing therefrom. Moreover, this work examines the definition of work defects and conditions for asserting claims as a specific topic, which relates to the definition of the subject matter of a contract for work and its basic features. Key words: contract for work, construction work, contractor, employer, international trade, sources for determining obligations, international contract conditions, subject matter of contracts for work, breach of contracts for work, claims from contracts for work, discharging obligations, conditions for asserting claims, work defects, asserting claims from work defects
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ján Béreš 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ján Béreš 113 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ján Béreš 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 301 kB