velikost textu

Sebevlastnictví, jeho adekvátnost a srovnání s autonomií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sebevlastnictví, jeho adekvátnost a srovnání s autonomií
Název v angličtině:
Self-ownership, its adequacy and comparison with autonomy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Matoška
Vedoucí:
Mgr. Ing. Martin Brabec
Oponent:
Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr.
Id práce:
193734
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Program studia:
Filozofie (B6101)
Obor studia:
Filozofie (FS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
autonomie|právo na eutanázii|právo na interrupci|sebevlastnictví|vlastnictví
Klíčová slova v angličtině:
autonomy|ownership|right to abortion|right to die|self-ownership
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vybranými sebevlastnickými přístupy k interrupci a sebevraždě. Vychází z pozorování, že v těchto dvou oblastech je argumentace založená na předpokladu sebevlastnictví poměrně rozšířená. Klade si otázku, do jaké míry jsou tyto přístupy adekvátní, tj. do jaké míry odpovídají skutečným životním situacím. Způsob, jak posuzovat adekvátnost, navrhuje v návaznosti na Margaret Olivii Littlovou. Sebevlastnický přístup k interrupci je následně na konkrétních příkladech ukázán jako neadekvátní. Práce se dále zaměřuje na libertariánský přístup k otázce práva na konsenzuální zabití. Na článku Petera Vallentyna ukazuje, že sebevlastnická obhajoba tohoto práva nemusí být dostatečná. V této souvislosti se věnuje vztahu mezi sebevlastnictvím a autonomií. Ukazuje, že se na nich zakládají dvě samostatné argumentační strategie, kterými lze obhajovat jedincova práva.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor's thesis deals with selected self-ownership approaches to abortion and suicide. It is based on the observation that in these two areas, the argumentation based on the assumption of self- possession is relatively widespread. The question is to what extent are these approaches adequate, i.e. to what extent do they correspond to real-life situations. A way to assess adequacy is proposed expanding on Margaret Olivia Little. The self-ownership approach to abortion is then shown to be inadequate in specific cases. The thesis also focuses on the libertarian approach to the issue of the right to consensual killing. Discussing the article by Peter Vallentyne, it is shown that defence of this right based on self-ownership may not be sufficient. In this context, it focuses on the relationship between self-ownership and autonomy. It shows that they enable two separate argumentative strategies by which to defend an individual's rights.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Matoška 418 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Matoška 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Matoška 47 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Martin Brabec 67 kB
Stáhnout Posudek oponenta Dr. habil. Jindřich Karásek, Dr. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. James Hill, Ph.D. 154 kB