velikost textu

Postavení, organizace a činnost České advokátní komory

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Postavení, organizace a činnost České advokátní komory
Název v angličtině:
Position, organization and activities of the Czech Bar Chamber
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jan Kruliš
Vedoucí:
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
Oponent:
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
Id práce:
193720
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Česká advokátní komora, samospráva, advokát
Klíčová slova v angličtině:
Czech Bar Chamber, self-government, attorney
Abstrakt:
Abstrakt – Postavení, organizace a činnost České advokátní komory Předmětem diplomové práce „Postavení, organizace a činnost České advokátní komory“ je podat komplexní výklad o povaze České advokátní komory a aspektech jejího postavení v systému veřejné správy, podrobně představit organizaci České advokátní komory včetně postavení a pravomocí jednotlivých jejích orgánů a v neposlední řadě také přiblížit náplň její hlavní činnosti. Diplomová práce se člení na úvod, čtyři kapitoly a závěr. První kapitola diplomové práce pojednává o povaze a postavení České advokátní komory jako organizace profesní samosprávy v systému veřejné správy zahrnující v prvé části obecný výklad o veřejné správě a jejím členění a o samosprávě se zaměřením na profesní samosprávu. V druhé části pak přibližuje veškeré aspekty tohoto postavení, a to konkrétně zákonné zřízení a právní úpravu, předmět správy, působnost a odpovědnost, povahu právních předpisů, členy, nezávislost a financování České advokátní komory. Druhá kapitola diplomové práce se zabývá organizační strukturou České advokátní komory a rolemi jednotlivých jejích orgánů. Výklad o organizační struktuře zahrnuje popis strukturní organizace obligatorních a fakultativních orgánů České advokátní komory a funkci Kanceláře České advokátní komory. Zbylá část druhé kapitoly nastiňuje povahu a funkci jednotlivých obligatorních orgánů České advokátní komory a jejich pravomoci. Třetí kapitola diplomové práce je zaměřena na dvě hlavní činnosti České advokátní komory, a to činnost ve věcech kárných a vzdělávací činnost. Část kapitoly o kárné činnosti České advokátní komory se zaměřuje na podstatu této činnosti a popis jednotlivých řízení, které Česká advokátní komora ve věcech kárných koná. Část kapitoly o vzdělávací činnosti České advokátní komory pojednává o vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů Českou advokátní komorou. Závěr kapitoly rozebírá a hodnotí současnou podobu vzdělávání advokátních koncipientů Českou advokátní komorou a navrhuje možné změny. Čtvrtá kapitola nakonec stručně srovnává úpravu ranné advokátní samosprávy po roce 1989 s aktuální úpravou správy advokacie.
Abstract v angličtině:
Abstract – Position, organization and activities of the Czech Bar Chamber The object of the diploma thesis „Position, organization and activities of the Czech Bar Chamber“ is to provide complex description of the legal nature of the Czech Bar Chamber and aspects of its position in the system of public administration, to thoroughly introduce the organization of the Czech Bar Chamber including position and authority of each of its bodies and last but no least to also zoom in on the scope of its major activities. The diploma thesis consists of introduction, four chapters and conclusion. The first chapter of the diploma thesis deals with the legal nature and position of the Czech Bar Chamber as an organization of professional self-government in the system of public administration encompassing in the first part of the chapter general explanation of the public administration and its division and explanation of the self-government with focus on professional self-government. The second part of the chapter zooms in on all aspects of that position, specifically legal enactment and statutory regulations, vested administration, the scope of activities and liability, the nature of legal regulations, members, independence and financing of the Czech Bar Chamber. The second chapter of the diploma thesis discusses organizational structure of the Czech Bar Chamber and roles of each of its bodies. Explanation of the organizational structure encompasses description of the structural organization of obligatory and facultative bodies of the Czech Bar Chamber and purpose of the Office of the Czech Bar Chamber. Remaining part of the second chapter describes the nature and functions of each obligatory body of the Czech Bar Chamber and its authority. The third chapter of the diploma thesis aims on two major activities of the Czech Bar Chamber, that is the punitive activity and the educational activity. Chapter part regarding punitive activity of the Czech Bar Chamber focuses on the essence of this activity and description of individual proceedings the Czech Bar Chamber conducts. Chapter part regarding educational activity of the Czech Bar Chamber discusses education efforts of the Czech Bar Chamber towards attorneys and legal trainees. The end of the chapter analyzes and evaluates current state of education of legal trainees of the Czech Bar Chamber and suggests possible changes. The fourth chapter eventually briefly compares earlier legal regulations of self-government of attorneys after year 1989 with current legal regulations of self-government of attorneys.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jan Kruliš 715 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jan Kruliš 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jan Kruliš 108 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 152 kB