velikost textu

The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Outer Space Treaty in the Context of 21st Century
Název v češtině:
Kosmická smlouva v kontextu 21. století
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Zuzana Žaludová
Vedoucí:
prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc.
Oponent:
Mgr. Milan Lipovský, Ph.D.
Id práce:
193717
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
31. 1. 2018
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Kosmické právo, Kosmická smlouva, Článek II, Článek IV, 50 let, Budoucnost
Klíčová slova v angličtině:
Space Law, The Outer Space Treaty, Article II, Article IV, 50 Years, Future
Abstrakt:
KOSMICKÁ SMLOUVA V KONTEXTU 21. STOLETÍ ABSTRAKT Kosmická smlouva je základním právním dokumentem kosmického práva a tento rok oslavuje 50 let od jejího přijetí. V rámci mezinárodního společenství vyvstávají dotazy o významu této smlouvy v kontextu 21. století, která se v době jejího přijetí potýkala s zcela odlišnými podmínkami než v současnosti. Důvodem pro takovou diskusi je především současný vývoj v oblasti vesmíru a technologie, jenž není součástí Kosmické smlouvy či jiné příslušné závazné úmluvy. Nové možnosti prozkoumání vesmíru se nadále rozšiřují, a to zejména na poli soukromých subjektů, přičemž činnosti se liší vzhledem k jejich povaze, od komerčních až po vojenské. Nicméně, během těchto 50 let tyto nové možnosti také pomalu přispívají k závažným problémům v oblasti životního prostředí, které nebyly natolik prioritní, jako jsou nyní. Mimo jiné je kosmické právo charakterizováno vysokou roztříštěností a neexistencí společného standardu pro vnitrostátní právní předpisy v této oblasti. Vzhledem k těmto výzvám, kterým kosmické právo čelí, specialisté a odborná veřejnost se shoduje, že současná legislativa neposkytuje nezbytný rámec k zajištění mírového využití kosmického prostoru a budoucí bezpečnosti. Otázkou je, jaká tedy čeká budoucnost Kosmickou smlouvu v kontextu těchto okolností? Práce předestírá kosmické právo a jeho právní rámec, analyzuje Kosmickou smlouvu, její historii, články, porovnává danou právní oblast s ostatními, aplikuje ustanovení Smlouvy na problematické otázky 21. století a řeší témata, které se dotýkají Smlouvy o vesmíru v kontextu mezinárodního společenství. Možné výstupy jsou uvedeny v diplomové práci s uvedením nejpřijatelnějšího směru pro budoucí směřování Kosmické smlouvy, který autorka upřednostňuje na základě studované problematiky a literatury. KOSMICKÁ SMLOUVA V KONTEXTU 21. STOLETÍ KLÍČOVÁ SLOVA Kosmické právo - Kosmická smlouva - Článek II - Článek IV - 50 let - Budoucnost
Abstract v angličtině:
THE OUTER SPACE TREATY IN THE CONTEXT OF 21ST CENTURY ABSTRACT The Outer Space Treaty is the fundamental legal document of space law and this year it celebrates 50 years since its adoption. Questions are being raised among the international community about the relevance of the Treaty in the context of 21st century mostly given the completely different conditions at the time of its adoption and at present. Reasons for such a debate is the current development in the field of space and technology, which is not covered by the Outer Space Treaty or any other relevant binding convention. New possibilities to explore space are emerging, especially among the private actors and activities vary given its nature, from commercial to military. And within the 50 years these new options also slowly contribute to serious environmental problems, which were not of such importance and priority as they are now. Besides these issues, the space law is characterized by its high fragmentation and no common standard for national legislation in this field. Given these challenges the scholars and specialist agree, that the contemporary legislation does not provide a necessary framework to ensure the peaceful use of space and its future safety. The question is, what future will have the Outer Space Treaty in context of the circumstances? This thesis introduces the space law and its legal framework, analyses the Outer Space Treaty, its history, Articles, compares the field to other laws, applies its provisions on the problematic issues of the 21st Century and addresses issues which touch the Outer Space Treaty within the international community. The possible outcomes are stated in the thesis with a presentation of the most acceptable direction for the future heading of the Outer Space Treaty preferred by the author based on the studied problematic and literature. THE OUTER SPACE TREATY IN THE CONTEXT OF 21ST CENTURY KEY WORDS Space Law - The Outer Space Treaty - Article II - Article IV - 50 Years - Future
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Žaludová 358 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Žaludová 61 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Žaludová 51 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Mahulena Hofmannová, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 152 kB