velikost textu

Aktivismus mládežnických politických organizací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivismus mládežnických politických organizací
Název v angličtině:
Activism in youth political organizations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Pavlína Forétková
Vedoucí:
Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Selma Benyovszky
Id práce:
193697
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivismus, mládežnické politické organizace, protest, analýza protestních událostí, politika
Klíčová slova v angličtině:
activism, youth political organizations, protest, protest event analysis, politics
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na aktivismus mládežnických politických organizací v ČR. Cílem práce je sledovat jejich aktivity mezi lety 2013 až 2017, a to vzhledem k aktivismu obecně, ale také vzhledem k politickým stranám. Pro sledování aktivit byla vytvořena analýza protestních událostí založená na analýze dokumentů. Druhým typem dat pro výzkum byly rozhovory s představiteli mládežnických organizací. Tento typ rozvíjí výsledky z analýzy protestních událostí. Výzkum ukázal odlišnosti v přístupu k aktivismu u levicových a pravicových organizací. Levicové se protestu věnovaly více, a zároveň také často spolupracovaly s neziskovými organizacemi. Pravicové organizace jsou sice poměrně aktivní, ale před protestem upřednostňují institucionální cesty a slušnost projevu. Mládežnické organizace se velmi málo věnovaly událostem v předvolebním období. Ačkoli se věnují i podpoře politických stran nebo protestům proti nim, většinu událostí realizovaly kvůli vlastním agendám. Většina organizací vítá vzájemnou spolupráci při protestech, až na jedinou výjimku, kdy je spolupráce odmítána z obou stran.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis focuses on the activism of youth political organizations in the Czech Republic. The aim of this work is to monitor their activities between 2013 and 2017 due to activism in general but also to political parties. A protest event analysis based on document analysis was created to monitor activities. The second type of research data was interviews with representatives of youth organizations. This type develops results from protest event analysis. Research has shown differences in attitude to activism between left-wing and right-wing organizations. The left-wing focused on protest more than right-wing organization and also often cooperated with non-profit organizations. While right-wing organizations are quite active, they prefer institutional channel and orderly decency before protest arena. Youth organizations have little to do with events before elections. Though they also support political parties or protest against them, they have realized most of the events because of their own agendas. Most organizations appreciate mutual cooperation in protests, with one exception when cooperation is rejected from both sides.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Pavlína Forétková 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Pavlína Forétková 226 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Pavlína Forétková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Pavlína Forétková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Selma Benyovszky 397 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB