velikost textu

Characterization of ligand binding to M1 muscarinic acetylcholine receptor using fluorescence anisotropy method

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Characterization of ligand binding to M1 muscarinic acetylcholine receptor using fluorescence anisotropy method
Název v češtině:
Charackterizace vazby ligandu na M1 muskarinový acetylcholinový receptor za použití metody fluorescenční anizotropie
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Hana Danková
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Id práce:
193668
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Zveřejnění práce bylo odloženo do 03.06.2021
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
muskarinový receptor, fluorescenční anizotropie, vazba ligandu
Klíčová slova v angličtině:
Muscarinic receptor, fluorescence anisotropy, ligand binding
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Hana Danková Školitelé: Prof. Ago Rinken, PhD. MSc. Tõnis Laasfeld PharmDr. Ivan Vokřál, PhD. Téma diplomové práce: Charakterizace vázání ligandů na M1 muskarinový receptor s použitím metody fluorescenční anisotropie Muskarinové acetylcholinové receptory (mAChR), které jsou členy superrodiny receptorů spřažených s G-proteiny, regulují životně důležité fyziologické procesy a jsou významnými cílovými receptory ve výzkumu léčiv. Identifikováno bylo pět subtypů těchto receptorů (M1 – M5). M1 mAChR jsou lokalizovány převážně v centrální nervové soustavě a jsou spojovány s patofyziologií neurodegenerativních onemocnění. V posledních letech byly metody s použitím fluorescence často využívané ve studiích ligandů vážících se na receptory. Fluorescenční anisotropie (FA) je homogenní metoda, která je používána na charakterizaci vázání ligandů na receptory. V této práci jsme vyhodnocovali FA metodu s použitím fluorescenčního ligandu MK342 vázajícího se na M1 mAChR exprimovaný na bakulovirusových částicích. Fluorescenční ligand se vázal s vysokou afinitou (4,4 nM) na M1 receptory exprimované v bakulovirusovém vzorku. Screenovány byly afinity (pKi) jedenácti ortosterických a tří bitopických ligandů, které byly porovnány s dříve publikovanou literaturou. Ve většině případů byly hodnoty afinity zjištěné FA metodou nižší než dříve publikované, ale lineární korelace s R2 = 0,95 dokazuje, že FA metodu je možné použít ve studiích charakterizace vázání ligandů. On-line monitoring kompetitivního vázání bitopických ligandů ukazuje komplexnější způsob vázání, a proto se jeví, že MK342 je možné použít taky ve studiích alosterické modulace.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Hana Danková Supervisors: Prof. Ago Rinken, PhD. MSc. Tõnis Laasfeld PharmDr. Ivan Vokřál, PhD. Title of diploma thesis: Characetrization of ligand binding to M1 muscarinic receptor using fluorescence anisotropy method Muscarinic acetylcholine receptors (mAChRs), members of the superfamily of G-protein coupled receptors (GPCRs), regulate vital physiological processes and are important targets in drug research. Five different subtypes (M1 – M5) have been identified. M1 mAChR is mainly distributed in the central nervous system and is linked to pathophysiology of neurodegenerative diseases. In recent years, fluorescent methods have been frequently used in studies of ligand binding to receptors. The fluorescence anisotropy (FA) is a homogenous assay to characterize ligand binding to receptors. In this work, we have evaluated the FA method with fluorescent ligand MK342 binding to M1 mAChRs expressed on budded baculovirus (BBV) particles. The fluorescence ligand was binding with the high affinity (4,4 nM) to M1 receptor in constructed BBV preparation. The apparent binding affinities (pKi) of eleven classical and three bitopic muscarinic ligands were screened and compared to previously published literature. In most cases, the affinity values of competitors determined in FA assay were lower than previously published but the linear correlation analysis with R2 = 0,95 shows the FA method can be used to characterise ligand binding. The on-line monitoring of competitive binding with bitopic ligands indicates a more complex mode of binding therefore it appears that MK342 can be also used in studies of allosteric modulation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Hana Danková 1.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Hana Danková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Hana Danková 70 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 489 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D. 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 153 kB