velikost textu

Farmakokinetika ivermektínu v truse ovce domácej

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Farmakokinetika ivermektínu v truse ovce domácej
Název v češtině:
Farmakokinetika ivermektinu v trusu ovce domácí
Název v angličtině:
Pharmacokinetics of ivermectin in the sheep feces
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominika Sobotová
Vedoucí:
PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
Oponent:
Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc.
Id práce:
193667
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
anthelmintika, farmakokinetika, ivermektin
Klíčová slova v angličtině:
anthelmintics, pharmacokinetics, ivermectin
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Študentka: Dominika Sobotová Školiteľ: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Názov diplomovej práce: Farmakokinetika ivermektinu v trusu ovce domácí Kľúčové slová: ivermektín, farmakokinetika, ovca domáca, anthelmintiká Nákaza vnútornými parazitmi (endoparazitmi) patrí medzi najčastejšie ochorenia u oviec. Nákaza týmito parazitmi najmä vlasovkou slezovou (Haemonchus contortus) spôsobuje nemalé ekonomické škody a významne pôsobí na produktivitu oviec. Pre liečbu sa používajú anthelmintiká, medzi ktoré patrí aj ivermektín. Ivermektín patrí do triedy makrocyklických laktónov a vyznačuje sa širokým spektrom účinku a zároveň nízkou toxicitou. Na druhú stranu predstavuje riziko pre životné prostredie v podobe rezíduí, ktoré sú vylučované trusom u liečených jedincov. Cieľom tejto štúdie bolo určiť exkrečný profil ivermektínu u oviec, ktorý bol subkutánne podaný v štandardnej dávke 0,2 mg/kg živej hmotnosti. Pre analýzu koncentrácie ivermektínu v truse bola použitá UHPLC/MS/MS metóda. Na základe získaných výsledkov sme stanovili základné farmakokinetické parametre ako čas nutný pre dosiahnutie maximálnej koncentrácie (tmax), maximálna koncentrácia (cmax), plocha pod krivkou (AUC) a priemerný rezidenčný čas (MRT). Pozorovali sme veľké interindividuálne rozdiely a zároveň charakteristický profil vylučovania, ktorý bol u všetkých oviec podobný. Ďalším cieľom bolo určiť, či je ivermektín v truse rovnako rozptýlený nebo či sa jeho koncentrácia líši. Analýza koncentrácie ivermektínu vo vonkajšej časti trusu v porovnaní s vnútornou preukázala signifikantne vyššie koncentrácie. Je to pravdepodobne spôsobené vylučovaním ivermektínu na povrch trusu za prispenia P-glykoproteínu pri jeho formovaní.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Dominika Sobotová Tutor: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. Title of diploma thesis: Pharmacokinetics of ivermectin in the sheep feces Key words: ivermectin, pharmacokinetics, sheep, anthelminthic Infection with internal parasites (endoparasites) is one of the most common diseases in sheep. Infection with these parasites mainly with the barber's pole worm (Haemonchus contortus) causes considerable economic losses and has a significant impact on sheep productivity. Anthelmintics, including ivermectin, are used for treatment. Ivermectin belongs to the class of macrocyclic lactones and is characterised by broad spectrum and low toxicity. On the other hand, it poses a risk to the environment in form of residues that are excreted in feces by treated individuals. The aim of this study was to determine the excretion profile of ivermectin in sheep subcutaneously administered in a standard dose 0,2 mg/kg of body weight. UHPLC/MS/MS method was used for the analysis of ivermectin fecal concentration. Based on the obtained results we determined basic pharmacokinetic parameters which includes time to achieve maximum concentration (tmax), maximum concentration (cmax), area under the curve (AUC) and mean residence time (MRT). We observed great interindividual differences and also characteristic pattern of excretion which was similar in all sheep. The next objective was to determine whether ivermectin is equally distributed in the feces or whether its concentration varies. The analysis of ivermectin concentration in the exterior of the feces compared to the interior of the feces showed significantly higher concentrations. It is probably due to the excretion of ivermectin on the feces surface, contributing P-glycoprotein in its formation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Sobotová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Sobotová 262 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Sobotová 260 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D. 122 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 194 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. RNDr. Jiří Lamka, CSc. 152 kB