velikost textu

Rozdíly ve výživě české reprezentace ve sportovním lezení a výkonnostních lezců

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly ve výživě české reprezentace ve sportovním lezení a výkonnostních lezců
Název v angličtině:
Differences in nutrition of Czech national team in sport climbing and competitive climbers
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Veronika Kuncířová
Vedoucí:
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.
Oponent:
MUDr. Radka Petráková Doležalová, Ph.D.
Id práce:
193659
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sportovní lezení, sportovní výživa, energetický metabolismus, lezecký výkon
Klíčová slova v angličtině:
sport climbing, sports nutrition, energy metabolism, climbing performance
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce hodnotí výživu české reprezentace ve sportovním lezení. Hlavním cílem je zmonitorovat kvantitativní i kvalitativní složení stravy české reprezentace ve sportovním lezení a zjištěné výsledky porovnat s průměrnou skupinou výkonnostních lezců a lezkyň. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá morfologickou a funkční charakteristikou sportovního lezce. Rovněž pojednává o specifických nutričních požadavcích, které se k tomuto sportu vážou. Praktická část se skládá z vyhodnocení dat, získaných na základě rozboru antropometrického měření, krátkého dotazníku a pětidenního stravovacího záznamu. Antropometrické měření porovnávalo tělesné proporce respondentů, dotazníky měly za cíl vyhodnotit zájem jedinců o výživu a charakter lezeckých tréninků, jídelníčky mapují energetickou bilanci a nutriční složení přijímané stravy. Stravovací záznamy byly vyhodnoceny v software Nutri Pro Expert. Zkoumané hodnoty z obou skupin byly porovnány mezi sebou a dále byly srovnány s doporučeními pro danou populaci. Účelem bylo zjistit jak míru plnění výživových doporučení české reprezentace, tak rozdíly mezi vrcholovými sportovci a průměrnou lezeckou skupinou. Výsledky výzkumu ukázaly, že mezi stravováním české reprezentace a průměrné výkonnostní lezecké skupiny rozdíly skutečně existují. Největším nedostatkem reprezentantů, ale i výkonnostních lezců, byl nízký energetický příjem. Dále jedinci z obou skupin nedostatečně přijímali sacharidy, naopak tuků a bílkovin konzumovala skupina lezců a lezkyň nadbytek. Nastavením správného poměru živin a dostatečným pokrytím energetického výdeje by sportovci měli získat více energie pro trénink a také urychlit regeneraci, což by mělo kladně podpořit jejich celkový sportovní výkon. Klíčová slova: sportovní lezení, sportovní výživa, energetický metabolismus, lezecký výkon
Abstract v angličtině:
Abstract This master thesis evaluates the nutrition of Czech representation in sport climbing. The main goal is the monitoring of quantitative and qualitative composition of the Czech national team in sport climbing and comparing the results with the average group of climbers. The thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with the morphological and functional characteristics of a sports climber. It also discusses the specific nutritional requirements related to this sport. The practical part consists of evaluation of the data, which were obtained on the basis of anthropometric measurement, short questionnaire, and five-day dietary record. Anthropometric measurements compare the body compositions of respondents. The aim of questionnaires is to evaluate the interest of individuals in nutrition and type of climbing training. Dietary records monitor the energy balance and the nutritional composition of the food. Eating records were evaluated in Nutri Pro Expert software. Results from both groups were compared with each other and also with the recommendations for the population. The purpose was to find out whether the nutrition recommendations of the Czech representation were fulfilled and also to describe the main differences in diet between top athletes and the average climbing group. The results of the research have shown that there are differences between Czech representation and average climbers´ diet. The biggest deficiency of both was low energy intake. Furthermore, individuals from both groups did not take in enough carbohydrates, while fat and protein was overused by the group of climbers. Athletes should gain more energy by proper nutrition and adequate cover of their energy output. It helps them in training and also to speed up recovery, which should positively support their overall sports performance. Key words: sport climbing, sports nutrition, energy metabolism, climbing performance
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kuncířová 2.29 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Veronika Kuncířová 320 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kuncířová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kuncířová 145 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc. 226 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radka Petráková Doležalová, Ph.D. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 749 kB