velikost textu

Het gebruik van presentatief er en de distributie van werkwoorden in presentatieve zinnen

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Het gebruik van presentatief er en de distributie van werkwoorden in presentatieve zinnen
Název v češtině:
Použití existenciálního „er“ a distribuce sloves v existenciálních konstrukcích
Název v angličtině:
The existential use of “er” and the distribution of verbs in existential constructions
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Filip Frantál
Vedoucí:
prof. Jan Pekelder, Dr.
Oponent:
Mgr. Marcel Ištván, Ph.D.
Id práce:
193640
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Humanitní vědy (B6145)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika — Nizozemský jazyk a literatura (AAA NL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Nizozemština
Klíčová slova:
er|referentie|werkwoord|bepaald|onbepaald
Klíčová slova v angličtině:
er|reference|verb|definite|indefinite
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je analyzovat použití existenciální ne-boli prezentativní funkce nizozemského slova er. Analýza je vypra-cována nejen na základě vlastní definice vlastností této funkce, ale-taktéž na základě vymezení společných rysů i odlišností mezi ní a ostatními používanými funkcemi slova. Slovo er a existenciální kon-strukce, v nichž se objevuje, jsou rovněž v obecné rovině srovná- vány s podobným typem konstrukcí v angličtině se slovem there. Pozornost je rovněž věnována vlastnostím dalších nizozemských slov s částečně podobnými rysy, tzv. R-slovům. Důležitou součástí práce je analýza sloves, k jejichž pou žití v rámci existenciálních konstrukcí dochází, doprovodné otázky se týkají reference vlastní-ho podmětu a druhů adverbiálního doplnění. V druhé části práce je na bázi teoretických poznatků vypracována analýza příkladů z vybraných beletristických děl. Na nich jsou dolo-ženy podmínky používání existenciální funkce er s ohledem na dis- tribuci sloves v daných konstrukcích. Dále jsou zkoumány možnosti jejich překladu do angličtiny pomocí konstrukcí s there. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This bachelor thesis aims to analyse the use of the Dutch word er in its existential function. The analysis is based not only on the definiti-on of the characteristics of this function but also on the distinction of common features and differences between the function and other used functions of the word. Er is also compared to the English exis-tential constructions with er which display certain similarities. A part of the attention is paid to other Dutch words with partially shared features, the so-called R-words. The analysis of verbs which can be used in existential constructions is considered one of the most im-portant aims of the thesis with minor attention to the reference of the real subject and the type of adver bials in the constructions. The second part contains an analysis of examples taken from selec-ted works of fiction based on the findings from the theoretical part. These examples serve to illustrate the conditions of the use of er in existential constructions with regards to the distribution of verbs. With the help of there, various options of translation to English are examined Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Filip Frantál 709 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Filip Frantál 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Filip Frantál 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Jan Pekelder, Dr. 115 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marcel Ištván, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Jan Pekelder, Dr. 154 kB