velikost textu

An Interplay of Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized Disinformation?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
An Interplay of Narratives: How Do the Czech Journalists Perceive Securitized Disinformation?
Název v češtině:
Interakce narativů: Jak čeští novináři vnímají sekuritizované dezinformace?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Jaroslav Hroch
Vedoucí:
Mgr. Vojtěch Bahenský
Oponent:
PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D.
Id práce:
193637
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Bezpečnostní studia (BS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
23. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Threat; Pro-Russian Media; The Czech Republic; Alternative Media; Securitization; Hybrid Warfare, Journalism, information warfare
Klíčová slova v angličtině:
Threat; Pro-Russian Media; The Czech Republic; Alternative Media; Securitization; Hybridní válka, novinařina, informační válka
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této práce je přispět k teoretickému ukotvení konceptu mírové novinařiny, který kombinuje teoretická východiska z dvou oblastí: studií míru a konfliktů a mediálních studií. Vliv novinářů jako intervenující síly a vysvětlujícího faktoru s ohledem na (násilné) konflikty je opomíjen. Mírová novinařina není teoreticky dostatečně robustní a stále staví na dualistickém vymezení se vůči tzv. válečné novinařině. Toto dělení je potřeba překonat tak, aby koncept mírové novinařiny reflektoval zejména teorii transformace konfliktu a analýzu konfliktu. Žádoucí je také diferenciace médií dle toho, nakolik jsou společnosti zapojené do konfliktu. Dvojí upřesnění nabízí nové možnosti, jak specificky zkoumat zpravodajství z konfliktních oblastí. Případové studie analyzující české zpravodajství z konfliktů na Kypru a o Náhorní Karabach ukazují, že takové zpravodajství je zploštěné, pokřivuje realitu konfliktu, dává důraz na viditelné a fyzické aspekty a neadekvátně uzavírá konflikt v arbitrárních časových hranicích.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of this thesis is to contribute to theoretically sound concept of Peace Journalism, which combines theoretical foundations from two spheres: conflict and peace studies and media studies. Influence of journalists as intervening force and explaining factor with regard to (violent) conflict is neglected. However, Peace Journalism is not theoretically strong and builds upon dualistic definition vis-á-vis so-called War Journalism. The concept of Peace Journalism has to overcome this delamination in order to reflect theoretical underpinnings of conflict transformation theory and conflict analysis. Moreover, Peace Journalism has to differentiate media according to an involvement of given societies in a conflict. This offers an opportunity to specifically and accurately analyse news coverage of conflicts. Case studies analysing Czech coverage of Cyprus and Nagorno-Karabakh conflicts illustrates this approach. The coverage is essentially flat, distorts a reality of the conflict, pays attention to visual and physical aspects of the conflict and closes the conflicts in arbitrary time boundaries.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jaroslav Hroch 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jaroslav Hroch 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jaroslav Hroch 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Vojtěch Bahenský 336 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Vít Střítecký, M.Phil., Ph.D. 399 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. RNDr. Nikola Hynek, M.A., PgDip Res, PhD 152 kB