velikost textu

Interference redukujících látek s hematoxylinovým stanovením chelatace měďnatých iontů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interference redukujících látek s hematoxylinovým stanovením chelatace měďnatých iontů
Název v angličtině:
Interference of reducing agents with the hematoxylin assay for determination of cupric chelation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Emily Zsáková
Vedoucí:
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Katarína Vorčáková
Id práce:
193612
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
měď, chelátor, hematoxylin, bathokuproin, spektrofotometrie
Klíčová slova v angličtině:
copper, chelator, hematoxylin, bathocuproine, spectrophotometry
Abstrakt:
ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmakológie a toxikológie Študent: Emily Zsáková Školiteľ: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Názov diplomové práce: Interferencia redukujúcich látok s hematoxylínovým stanovením chelatácie meďnatých iónov. Meď je stopovým esenciálnym prvkom živých organizmov. Poruchy v jej homeostáze majú vplyv na rôzne patologické stavy. V nadmerných množstvách je toxická pre jej schopnosť vytvárať voľné radikály. Vitamín C, trolox (vo vode rozpustná forma vitamínu E), glutatión a hydroxylamín disponujú redukčnými vlastnosťami, ktoré chránia náš organizmus pred oxidačným poškodením tkanív. Objektom skúmania práce bolo otestovať chelatačnú schopnosť týchto látok. Pre porovnanie bol tiež otestovaný aj oxidovaný glutatión (GSSG). Využitá bola jednoduchá a rýchla spektrofotometrická metóda. Spojenie redukčných vlastností s chelatačnými by mohlo viesť k zlepšeniu samotnej chelatačnej terapii pri otrave ťažkých kovov, liečbe Wilsonovej choroby alebo pri iných ochoreniach. Zistili sme, že všetky látky boli chelátormi medi in vitro v mierne konkurenčných podmienkach s použitím hematoxylínu ako indikátora. Avšak pri zopakovaní testov s bathokuproínom pre overenie chelatačných vlastností, žiadna z látok nepreukázala chelatačnú aktivitu okrem GSSG. Na základe týchto výsledkov sa dá odhadovať, že redukcia meďnatých iónov môže interferovať s chelatačným stanovením hematoxylínovou metódou. Pre správny odhad chelatačných schopností je teda nutné vždy previesť jak hematoxylínovú, tak bathokuproínovú metódu.
Abstract v angličtině:
ABSTRAKT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Emily Zsáková Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, PharmD., Ph.D. Title of diploma thesis: Interference of reducing agents with the hematoxylin assay for determination of cupric chelation Copper is an essential trace element of living organisms. Disorders of its homeostasis affect various pathological conditions. In excessive amounts, it is toxic due to its ability to form free radicals. Vitamin C, trolox (a water soluble form of vitamin E), glutathione and hydroxylamine possess reducing properties that protect our body from oxidative tissue damage. Oxidized glutathione (GSSG) was also tested for comparison. The object of study was to test the chelating ability of these substances. A simple and fast spectrophotometric method was used. The combination of reducing properties of copper and chelating agents could lead to an improvement in chelation therapy either in heavy metal poisoning, treatment of Wilson's disease, or other diseases. We found that all substances were chelators/copper-chelating agents in vitro in a slightly competitive environment, using hematoxylin as an indicator. However, by using the bathocuproine assays to verify chelating properties, none of the substances demonstrated chelating activity with exception of GSSG. Based on these results, it is apparent that the reduction of cupric ions may interfere with the hematoxylin chelation assay. Therefore, both the hematoxylin and the bathocuproine method must be always performed for the correct estimation of chelating abilities.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Emily Zsáková 2.39 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Emily Zsáková 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Emily Zsáková 133 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Katarína Vorčáková 378 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof.MUDr. Radomír Hrdina, CSc. 153 kB