velikost textu

Mikronutrienty u domácí parenterální výživy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikronutrienty u domácí parenterální výživy
Název v angličtině:
Micronutrients in home parenteral nutrition
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dagmar Petříčková
Vedoucí:
MUDr. Eva Meisnerová
Oponent:
MUDr. Radka Onderková
Id práce:
193590
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
III. interní klinika - klinika endokrinologie a metabolismu 1.LF a VFN v Praze (11-00530)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Nutriční specialista (NNSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Parenterální výživa, mikronutrienty, deficit, nadbytek
Klíčová slova v angličtině:
Parenteral nutrition, micronutrients, deficiency, surplus
Abstrakt:
Abstrakt: Tématem diplomové práce jsou mikronutrienty u domácí parenterální výživy. V teoretické části je rozebrána parenterální výživa včetně výhod a nedostatků, indikací a kontraindikací. Je popsáno selhání střeva jako nejzásadnější indikace pro zavedení dlouhodobé/domácí parenterální výživy. Následuje charakteristika a rozdělení mikronutrientů i popis důsledků jejich nedostatku či nadbytku. Mikronutrienty jsou důležité zejména jako kofaktory a koenzymy v enzymatických reakcích, které by se bez nich nemohly uskutečnit. Klíčovou otázkou je, zda plazmatické hladiny zobrazují reálný stav zásob daného mikronutrientu v organismu, jestli pokles hladin většiny mikronutrientů, který je zjišťován u pacientů, vyjadřuje skutečný deficit, který je nutné substituovat, anebo zda je tento pokles výrazem jejich přesunu do jiných segmentů a tím ukazuje závažnost stavu. V praktické části diplomové práce jsou zhodnoceny hladiny vybraných mikronutrientů (vitamín D, vitamín B12, kyselina listová, železo) u skupiny pacientů s indikací domácí parenterální výživy. Zhodnocení proběhlo na základě analýzy laboratorních výsledků pacientů. Klíčová slova: Parenterální výživa, mikronutrienty, deficit, nadbytek
Abstract v angličtině:
Abstract: The topic of the diploma thesis is micronutrients at home parenteral nutrition. In the theoretical part, parenteral nutrition is analyzed, including advantages and disadvantages, indications and contraindications. Intestinal failure is described as the most basic indication for the introduction of long-term / home parenteral nutrition. Following is the characterization and classification of micronutrients and a description of the consequences of their deficiency or surplus. Micronutrients are particularly important as cofactors and coenzymes in enzymatic reactions that would not be possible without them. The key question is whether the plasma levels show the actual state of the stock of the micronutrient in the organism, if the drop in most of the micronutrients that we find in patients reflects the actual deficiency to be substituted, or whether this decrease is an expression of their shift to other segments, the severity of the health condition. In the practical part of the diploma thesis are evaluated the levels of selected micronutrients (vitamin D, vitamin B12, folic acid, iron) in the group of patients with indication of home parenteral nutrition. The evaluation was based on laboratory analysis of patients' results. Key words: Parenteral nutrition, micronutrients, deficiency, surplus
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dagmar Petříčková 3.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dagmar Petříčková 482 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dagmar Petříčková 475 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eva Meisnerová 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Radka Onderková 171 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby MUDr. Lukáš Zlatohlávek, PhD. 749 kB