velikost textu

Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a domácí peritoneální dialýzu
Název v angličtině:
Quality of life of patients undergoing hemodialysis and home peritoneal dialysis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Sabina Lorencová
Vedoucí:
Mgr. Eva Vachková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Veronika Gigalová
Id práce:
193573
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kvalita života; hemodialýza; domácí peritoneální dialýza
Klíčová slova v angličtině:
Quality of life; hemodialysis; home peritoneal dialysis
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Lorencová Sabina Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení Ošetřovatelství Název práce: Kvalita života pacientů podstupujících hemodialýzu a peritoneální dialýzu Vedoucí práce: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Počet stran: Počet příloh: Rok obhajoby: 2018 Klíčová slova: akutní selhání ledvin, chronické onemocnění ledvin, náhrada funkce ledvin, hemodialýza, peritoneální dialýza, kvalita života, edukace, ošetřovatelská péče Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou života pacientů léčených dialyzační metodou. Teoretická část je zaměřena na anatomii a fyziologii ledvin, charakteristiku, příčiny a příznaky akutního a chronického selhání ledvin. Dále pojednává o diagnostice a možných léčebných metodách, které zahrnují režimová opatření, farmakoterapii, eliminační metody krve a transplantaci. Součástí této práce je i ošetřovatelská péče o takto léčené pacienty. Empirickou část tvoří kvantitativní dotazníkové šetření, které je zaměřené na kvalitu života. Dotazník začíná otázkami, které se týkají sociodemografických údajů. Další otázky se zaměřují na subjektivní vnímání zdraví, fyzické možnosti, psychický stav, příznaky, sexuální život, podporu rodiny a přátel, kvalitu spánku a spokojenost s dialyzačním střediskem.
Abstract v angličtině:
ANNOTATION Author: Lorencová Sabina Institution: Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Králové Department of Social Medicine Division of Nursing Title: Quality of life of patients undergoing hemodialysis and home peritoneal dialysis Supervisor: Mgr. Eva Vachková, Ph.D. Number of pages: Number of attachments: Year of defense: 2018 Keywords: acute renal failure, chronic kidney disease, renal replacement therapy, hemodialysis, peritoneal dialysis, quality of life, education, nursing care This bachelor thesis deals with quality of life of patients treated by dialysis method. The theoretical part focuses on anatomy and physiology of the kidney, characteristics, causes and symptoms of acute and chronical renal failure. It also deals with diagnostics and possible treatment methods, which include regime measures, pharmacotherapy, blood elimination methods and transplantation. This thesis also includes nursing care for patients treated in these methods. The empirical part is formed a quantitative questionnaire survey that focuses on the quality of life. The questionnaire begins with questions related to socio-demographic data. Next questions focus on subjective perception of health, physical fitness, psychological status, symptoms, sexual life, support from family and friends, quality of sleeping and satisfaction with the dialysis center.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Sabina Lorencová 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Sabina Lorencová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Sabina Lorencová 187 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Vachková, Ph.D. 381 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Gigalová 409 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. 152 kB