velikost textu

Hrozba terorizmu se zaměřením na měkké cíle

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hrozba terorizmu se zaměřením na měkké cíle
Název v angličtině:
The threat of terrorism with focus on soft targets
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Vojtěch Vrba
Vedoucí:
Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Oponent:
Ing. et Mgr. Josef Vilášek
Id práce:
193569
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Technické a úpolové sporty (51-600600)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hrozba, terorismus, cíle, ochrana, pohled
Klíčová slova v angličtině:
Threat, terrorism, goals, protection, view
Abstrakt:
Abstrakt Název: Terorismus se zaměřením na měkké cíle Cíle: Hlavním cílem této práce je popis bezpečnostní problematiky terorismu v České republice se zaměřením na měkké cíle. Dalším cílem je prověření, zda podle platné legislativy a dokumentů vztahujících se k boji proti terorismu v ČR jsou složky IZS na jejich základě a postupu připravené aktivně čelit teroristickému útoku. Metody: Zvolenou metodou je literární rešerše české a zahraniční odborné literatury, legislativy boje s terorismem na úrovni České republiky a Evropské unie a internetových zdrojů. Vymezení činnosti složek IZS při teroristickém útoku, ochrana měkkých cílů a vysvětlení pojmu terorismus, jeho formy, metody a jaké typy jsou nejčastěji používány. Zvláště je zaměřena na legislativní rámec, který v případě teroristického útoku bude směrodatným pro složky IZS a další složky, které jsou této legislativě podřízené. Výsledky: Bylo zjištěno, že jak terorismus, tak i boj proti němu se neustále vyvíjí. V případě teroristických útoků na měkké cíle je velmi aktuálně zpracovaná legislativa na úrovni České republiky i Evropské unie a složky integrovaného záchranného systému jsou schopny těmto útokům v budoucnosti v plném rozsahu čelit. Klíčová slova: Hrozba, terorismus, cíle, ochrana, pohled
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The threat of terrorism with focus on soft targets Objectives: The main aim of this work is to describe the security issues of terrorism in the Czech Republic with a focus on soft targets. Another aim is to verify whether, according to valid legislation and documents relating to the fight against terrorism in the Czech Republic, the IRS components are prepared to actively face a terrorist attack on their basis and procedure. Methods: The chosen method is the literary search of Czech and foreign literature, legislation on the fight against terrorism at the level of the Czech Republic and the European Union, and internet sources. Determination of the activities of the IRS components during a terrorist attack, protection of soft targets and explanation of the term terrorism, its forms, methods and what types are most commonly used. In particular, it focuses on the legislative framework which, in the event of a terrorist attack, will be instrumental for IRS components and other components subject to this legislation. Results: It has been found that both terrorism and the fight against it are constantly evolving. In the case of terrorist attacks on soft targets, the currently drafted legislation at the level of both the Czech Republic and the European Union and the components of the Integrated Rescue System are able to face these attacks in the full extent in the future. Keywords: Threat, terrorism, goals, protection, view
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Vojtěch Vrba 1.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Vojtěch Vrba 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Vojtěch Vrba 125 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. et Mgr. Miloš Fiala, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. et Mgr. Josef Vilášek 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D. 153 kB
Stáhnout Errata Bc. Vojtěch Vrba 67 kB