velikost textu

Přístup manažerů k řízení lidských zdrojů v neziskovém, ziskovém a státním sektoru

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Přístup manažerů k řízení lidských zdrojů v neziskovém, ziskovém a státním sektoru
Název v angličtině:
Managers´ approach to human resources managment in the non-profit, profit and government sector
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Denisa Menšíková, DiS.
Vedoucí:
Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA
Oponent:
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Id práce:
193568
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
6. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lidské zdroje, adaptace zaměstnanců, HR, personální činnost, manažer, ziskový sektor, neziskový sektor, státní sektor
Klíčová slova v angličtině:
human resources, employee adaptation, HR, personnel activity, manager, profit sector, non-profit sector, government sector
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá přístupem manažer k řízení lidských zdroj v neziskovém, ziskovém a státním sektoru. Jedná se o téma, které je v sou asné dob základem pro každou dobře fungující organizaci. Je vysoce relevantní pro všechny tři typy sektor . Práce je len ná na konceptuální a výzkumnou ást (zahrnující metodologickou ást). Konceptuální ást se zabývá nejprve popisem jednotlivých sektor a vztahy mezi nimi. Dále se zabývá obecnými pojmy, které souvisejí s danou problematikou jako řízení lidských zdroj a jeho jednotlivými sou ástmi. Empirická ást využívá kvalitativní výzkum v oblasti řízení lidských zdroj ve vybraných státních institucích. Formou polostrukturovaných rozhovor bylo zjiš ováno, jakým zp sobem přistupují manažeři k řízení lidských zdroj v jejich organizaci. Klí ová slova: lidské zdroje, adaptace zam stnanc , HR, personální innost, manažer, ziskový sektor, neziskový sektor, státní sektor.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with managers' approach to human resources management in the non-profit, profitable and state sector. This is a topic that is currently the foundation for every well-functioning organization. It is highly relevant for all three types of sectors. The diploma thesis is divided into the conceptual and research part (including the methodological part). The conceptual part of the diploma thesis deals first with description of individual sectors and the relations between them. It also deals with the general concepts that are related to the given issue as a human resources management and its individual components. The research part uses qualitative research in human resources management in selected state institutions. The form of a semi-structured interview is about how managers approach human resources management in their organization. Key words: human resources, employee adaptation, HR, personnel activity, manager, profit sector, non-profit sector, government sector.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Denisa Menšíková, DiS. 863 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Denisa Menšíková, DiS. 36 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Denisa Menšíková, DiS. 16 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA 378 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 384 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D. 152 kB