velikost textu

Vztah státu a vybraných OOS v oblasti poskytování paliativní péče v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah státu a vybraných OOS v oblasti poskytování paliativní péče v ČR
Název v angličtině:
Relationship between the state and selected NGOs in the field of providing paliative care in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Klára Cihlová
Vedoucí:
Mgr. Dana Moree, Dr.
Oponent:
Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
Id práce:
193567
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
25. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
organizace občanské společnosti, paliativní péče, vztah státu a občanského sektoru, mobilní hospic, lůžkový hospic, integrace paliativní péče
Klíčová slova v angličtině:
NGOs, palliative care, relationship between NGOs and the state, home care service, hospice, integration of palliative care
Abstrakt:
Abstrakt Cílem diplomové práce je popsat roli, kterou zastávají vybrané organizace občanské společnosti v procesu proměny současného stavu segmentu paliativní péče v ČR. Podstatou paliativní péče je zajistit co možná nejvyšší kvalitu závěru života pacienta i jeho rodiny. Současný stav péče nedostačuje počtem paliativních lůžek ani mobilních specializovaných paliativních týmů potřebám stárnoucí české populace. Téměř výhradním poskytovatelem péče jsou organizace občanské společnosti, které na sebe zároveň berou roli iniciátora změny přetrvávající situace. Na základě dat z polostrukturovaných rozhovorů s deseti respondenty diplomová práce metodou případové studie rozkrývá, co je příčinou neuspokojivé situace, jaké návrhy jejího řešení organizace občanské společnosti nabízejí a jakou škálu prostředků k dosažení změny využívají.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to describe the role of a sample of NGOs in the process of changing the current situation in the field of palliative care in the Czech Republic. The essence of palliative care is to ensure the highest possible quality of life for the patient and his family. The present state of care is not sufficient for the number of palliative beds or home care service teams to meet the needs of an aging Czech population. Almost the exclusive care provider are NGOs, which also take on the role of initiator of a change in the persistent situation. Based on the data from semi-structured interviews with ten respondents, the thesis method of the case study reveals what is causing the unsatisfactory situation, what proposals its solutions civil society offers and what range of means to achieve change.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Klára Cihlová 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Klára Cihlová 39 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Klára Cihlová 24 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Dana Moree, Dr. 220 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová 151 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB