text size

Obraz generála Radoly Gajda v československé komunistické historiografii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Obraz generála Radoly Gajda v československé komunistické historiografii
Titile (in english):
Image of General Radola Gajda in czechoslovak communist Historiography.
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Jan Kulas
Supervisor:
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.
Opponent:
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Thesis Id:
193554
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
History of European Culture (MDE)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
06/09/2018
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Radola Gajda, komunismus, historiografie, českoslovenští legionáři, armáda, fašismus, druhá republika, Protektorát Čechy a Morava
Keywords:
Gajda, communism, historiography, czechoslovak legionaries, army, fascism, Second Czechoslovak republic, Protectorate of Bohemia and Moravia
Abstract (in czech):
Obraz generála Radoly Gajdy v československé komunistické historiografii: Abstrakt: Radola Gajda, generál československých legií v Rusku a jeden z velitelů armády "vrchního vládce Ruska", sibiřského diktátora Alexandra Vasiljeviče Kolčaka, poté generál československé armády, který v ní na krátkou dobu dosáhl až na nejvyšší místo, po svém sesazení fašistický politik a vůdce hlavní československé fašistické strany Národní obce fašistické a účastník mnoha skandálů, je jednou z nejvíce rozporuplných postav českých a československých dějin. Na jedné straně brilantní vojevůdce, rozený vojenský velitel, na druhé straně člověk se sympatií k autoritativním režimům a fašistickým stranám, kterého prezident Tomáš G. Masaryk svého času považoval za jednu z největších hrozeb pro československou demokracii. Rozporuplnost osoby generála Gajdy vedla k často velmi výrazným rozdílům v historickém vnímání této významné postavy našich dějin v průběhu různých politických režimů, které se vystřídaly na území českých zemí. Jako jeden z nejdůležitějších velitelů československých legií v Rusku byl Gajda hlavním iniciátorem jejich vystoupení proti bolševikům a v zásadním odporu vůči komunismu setrval i po celý zbytek svého života. Stejně zásadní byl odpor komunistických novinářů proti Gajdovi. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry se tato antagonie projevila v pracích vybraných českých historiků, píšících v době komunistického Československa. V jednom případě, u historika Miloslava Moulise, je v této práci popsána změna ve vnímání Gajdy před a po takzvané Sametové revoluci. Klíčová slova: Radola Gajda, komunismus, historiografie, českoslovenští legionáři, armáda, fašismus, druhá republika, Protektorát Čechy a Morava
Abstract:
Abstract: Radola Gajda, the general of the czechoslovak legions in Russia and one of the commanders of the army "supreme ruler of Russia", the siberian dictator Alexander Vasilevich Kolchak, the then general of the czechoslovak army, which in a short time reached to the highest place, after their overthrow fascist politician and leader of the main czechoslovak fascist party, Národní obec fašistická and participant of many scandals, is one of the most controversial figures in czech and czechoslovak history. On the one hand, a brilliant military leader, a born military commander, on the other hand, a person with sympathy for the authoritarian regimes and fascist parties, which president Tomáš G. Masaryk of his time considered one of the greatest threats to the czechoslovak democracy. The inconsistency of the person of general Gajda has led to the often very significant differences in the perception of this significant figure in our history during the different political regimes that took turns on the territory of the czech lands. As one of the most important commanders of the czechoslovak legions in Russia was Gajda main initiator of their military campaigns against the Bolsheviks, and in fundamental opposition to communism remained even after the rest of your life. Just as essential was the resistance of the communist journalists against Gajda. The aim of this work is to determine the extent to which the antagonisms is manifested in the works of selected czech historians, writing in the time of communist Czechoslovakia. In one case, the historian Miloslav Moulis, will be the in this work described the change in the perception of Gajda before and after the so-called Velvet revolution. At the same time there will be concisely outlined perspective on the development of the phenomenon of the czechoslovak legionaries. Keywords: Radola Gajda, communism, historiography, czechoslovak legionaries, army, fascism, Second Czechoslovak republic, Protectorate of Bohemia and Moravia
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Jan Kulas 569 kB
Download Abstract in czech Bc. Jan Kulas 73 kB
Download Abstract in english Bc. Jan Kulas 67 kB
Download Supervisor's review prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 345 kB
Download Opponent's review PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 552 kB
Download Defence's report prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. 155 kB