velikost textu

Rozcvičení a tonizace ve fotbale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozcvičení a tonizace ve fotbale
Název v angličtině:
Warming-up and toning in foolball
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Tomáš Slicho
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Id práce:
193550
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Atletika (51-600100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
trénink, testování, analýza, porovnání, terénní experiment
Klíčová slova v angličtině:
training, testing, analysis, comparison, field training experiment
Abstrakt:
Abstrakt Název: Rozcvičení a tonizace ve fotbale Cíle: Cílem práce je porovnání dvou typů rozcvičení u fotbalistů. Předpokládám, že hráči budou mít po tonizačním rozcvičení statisticky významnější rozdíly, nežli po statické variante. Metody: Výzkumný soubor se skládal ze 17 elitních hráčů kategorie starších žáků, kteří absolvovali čtyři testy po dvou vybraných typech rozcvičení v celkové době tří tréninků, v rámci terénního experimentu. Ve výsledkové části jsme použili metodu analýzy pro rozbor výsledků všech testů. Komparaci jsme využili při porovnávaní výsledků testů po dvou různých typech rozcvičení. Naměřené hodnoty byly zpracovány pomocí základních matematicko-statistických metod. Výsledky: Výsledky přináší informace o účinnosti a rozdílu tonizačního a statického rozcvičení na základě získaných hodnot provedených testů. Hodnoty hráčů v testech po tonizačním rozcvičení byli lepší o 19,1%, nežli po statické variante. Byla tak potvrzena první hypotéza. Další dvě byli tak vyvráceny. Závěr: Zjistili jsme, že tonizační rozcvičení má statisticky významnější účinek na výsledky testů fotbalistů, nežli statická varianta. Klíčová slova: trénink, testování, analýza, porovnání, terénní experiment
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Warming-up and toning in football Objectives: The aim of this work is to compare two types of warming-up by footballers. I assume, that the players will have statistically more significant differences after the toning warming-up, than after the static variant. Methods: The research set consists of 17 elite players in the category of U15, who passed four tests by two selected types of warming-ups during a total of three trainings in a field training experiment. In the result part we used the method of analysis to analyze the results of all tests. We used the comparison when comparing the test results after two different types of warming-ups. The measured values were processed by using basic mathematical-statistical methods. Results: The results provide information on the efficiency and difference of toning and static warming-up based on the obtained values of the performed tests. The values of the players in the tests after the toning warming-up were better by 19.1% than after the static variant. The first hypothesis was thus confirmed. The other two were disproved. Summary: We found that toning warming-up has a statistically more significant effect on the results of the tests of football players than the static variant. Keywords: training, testing, analysis, comparison, field training experiment
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Tomáš Slicho 2.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Tomáš Slicho 257 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Tomáš Slicho 163 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 187 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D. 494 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PaedDr. Jitka Vindušková, CSc. 152 kB