text size

Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry
Titile (in english):
Volunteering as the Way to Start a Career
Type:
Diploma thesis
Author:
Bc. Anastasia Yanina
Supervisor:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Thesis Id:
193542
Faculty:
Faculty of Humanities (FHS)
Department:
Department of Civil Society Studies (24-KSOS)
Study programm:
Humanities (N6107)
Study branch:
Civil Sector Studies (SOS)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
24/09/2019
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
dobrovolnictví, kariéra, sociální kapitál, kariérová dráha, kariérové poradenství, koordinace dobrovolníků, management neziskové organizace
Keywords:
volunteering, career, social capital, career path, career counselling, volunteer coordination, management of a nonprofit organization
Abstract (in czech):
Abstrakt: Vliv dobrovolnictví na kariérovou dráhu mladých lidí v českém prostředí představuje zatím neprozkoumanou oblast bádání. Daná práce hledá odpověď na otázku, jestli dobrovolnické zkušenosti a dovednosti nabité v průběhu dobrovolných aktivit ovlivňují začátek kariéry u mladých lidí. Zvláštní pozornost je věnována sociálnímu kapitálu a také osobám, jejichž působení v organizaci posouvá dobrovolníky dopředu v profesionálním smyslu a zprostředkovává nové a pro kariéru užitečné kontakty. Mezi teoretická východiska patří teorie sociálního kapitálu, teorie signálů, teorie kariérové dráhy a teorie kariérových kotev. Výzkumný design je kvalitativní. Pramenem dat jsou polostrukturované rozhovory s deseti účastníky, kteří mají zkušenosti s dobrovolnictvím, a v současné době již mohou poskytnout vlastní názor na vliv dobrovolnictví na jejich kariéru. Klíčová slova: dobrovolnictví, kariéra, sociální kapitál, kariérová dráha, kariérové poradenství, koordinace dobrovolníků, management neziskové organizace
Abstract:
Abstract: The influence of volunteering on the career of young people in the Czech environment represents an unexplored area of research. This diploma thesis is searching for the answer if volunteering experience and competencies acquired during volunteer activities can affect the start of a career of young people. Particular attention is also paid to social capital and to persons whose activities in the organization push volunteers forward in a professional sense and share new contacts useful for career. The theoretical basis includes the theory of social capital, signal theory, career path theory, and career anchor theory. Design work is qualitative research. The source of the data are semi- structured interviews with ten participants who have experience in volunteering and currently can provide their own opinion on the impact of volunteering on their careers. Key Words: volunteering, career, social capital, career path, career counselling, volunteer coordination, management of a nonprofit organization
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Anastasia Yanina 851 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Anastasia Yanina 156 kB
Download Abstract in czech Bc. Anastasia Yanina 95 kB
Download Abstract in english Bc. Anastasia Yanina 29 kB
Download Supervisor's review PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 344 kB
Download Opponent's review Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 118 kB
Download Defence's report PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB