velikost textu

Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dobrovolnictví jako cesta k začátku kariéry
Název v angličtině:
Volunteering as the Way to Start a Career
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Anastasia Yanina
Vedoucí:
PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
Id práce:
193542
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Katedra studií občanské společnosti (24-KSOS)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Studia občanského sektoru (SOS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
24. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dobrovolnictví, kariéra, sociální kapitál, kariérová dráha, kariérové poradenství, koordinace dobrovolníků, management neziskové organizace
Klíčová slova v angličtině:
volunteering, career, social capital, career path, career counselling, volunteer coordination, management of a nonprofit organization
Abstrakt:
Abstrakt: Vliv dobrovolnictví na kariérovou dráhu mladých lidí v českém prostředí představuje zatím neprozkoumanou oblast bádání. Daná práce hledá odpověď na otázku, jestli dobrovolnické zkušenosti a dovednosti nabité v průběhu dobrovolných aktivit ovlivňují začátek kariéry u mladých lidí. Zvláštní pozornost je věnována sociálnímu kapitálu a také osobám, jejichž působení v organizaci posouvá dobrovolníky dopředu v profesionálním smyslu a zprostředkovává nové a pro kariéru užitečné kontakty. Mezi teoretická východiska patří teorie sociálního kapitálu, teorie signálů, teorie kariérové dráhy a teorie kariérových kotev. Výzkumný design je kvalitativní. Pramenem dat jsou polostrukturované rozhovory s deseti účastníky, kteří mají zkušenosti s dobrovolnictvím, a v současné době již mohou poskytnout vlastní názor na vliv dobrovolnictví na jejich kariéru. Klíčová slova: dobrovolnictví, kariéra, sociální kapitál, kariérová dráha, kariérové poradenství, koordinace dobrovolníků, management neziskové organizace
Abstract v angličtině:
Abstract: The influence of volunteering on the career of young people in the Czech environment represents an unexplored area of research. This diploma thesis is searching for the answer if volunteering experience and competencies acquired during volunteer activities can affect the start of a career of young people. Particular attention is also paid to social capital and to persons whose activities in the organization push volunteers forward in a professional sense and share new contacts useful for career. The theoretical basis includes the theory of social capital, signal theory, career path theory, and career anchor theory. Design work is qualitative research. The source of the data are semi- structured interviews with ten participants who have experience in volunteering and currently can provide their own opinion on the impact of volunteering on their careers. Key Words: volunteering, career, social capital, career path, career counselling, volunteer coordination, management of a nonprofit organization
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anastasia Yanina 851 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Anastasia Yanina 156 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anastasia Yanina 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anastasia Yanina 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 344 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D. 152 kB